CIT-8 bez tajemnic

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lut 7, 2008


Rzeczpospolita z 7 lutego 2008 r. opublikowała duży materiał dotyczący sporządzenia rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. W artykule czytamy:

CIT-8 BEZ TAJEMNIC, CZYLI JAK WYPEŁNIĆ ROCZNE ZEZNANIE OSÓB

Nasze ubiegłoroczne dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty) wykazujemy w deklaracji CIT-8. Oczywiście samo zeznanie nie wystarczy, do 31 marca trzeba też zapłacić podatek. Chyba że w ubiegłym roku ponieśliśmy stratę albo nadpłaciliśmy zaliczki.

Ten termin dotyczy tylko tych, u których rok podatkowy to rok kalendarzowy. Osoby prawne mogą bowiem przyjąć inny okres rozliczeniowy (wtedy składają zeznanie do końca trzeciego miesiąca następnego roku).

Na jednym formularzu się nie skończy

Podstawowa deklaracja to nie wszystko, mamy też kilka załączników. Przykładowo podatnik, który chce skorzystać z odliczenia darowizny, powinien złożyć CIT-8/0 i CIT/D). Do zeznania może być również dołączone sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. Sporządzają je podatnicy, którzy mają tzw. wiążące porozumienie cenowe.

Oprócz zeznania osoby prawne muszą przekazać do urzędu sprawozdanie finansowe (w ciągu dziesięciu dni od zatwierdzenia) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (chyba że są zwolnione z obowiązku badania). Ponadto spółki muszą dostarczyć odpis uchwały zgromadzenia udziałowców (akcjonariuszy) zatwierdzającej sprawozdanie. Mówi o tym art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT).

W bilansie inaczej niż w podatkach

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe muszą pamiętać o różnicach między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania. 0 tym jak wyliczyć ten pierwszy, decyduje ustawa o rachunkowości. Dla celów podatkowych trzeba go jednak skorygować o niektóre przychody i koszty. Przykładowo amortyzacja bilansowa może nie pokrywać się z odpisami podatkowymi. 0 tym jednak co jest przychodem i kosztem jego uzyskania, decyduje ustawa o CIT. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 maja 2004 r. (III SA 11/03): Przychodami i kosztami mającymi wpływ na wysokość podatku są tylko te przychody i koszty, które zostały wyraźnie określone w przepisach prawa podatkowego, a przepisy ustawy o rachunkowości nie mogą modyfikować obowiązków podatkowych, nie są one bowiem przepisami podatkowotwórczymi”.

Firmowe wydatki zmniejszają obciążenia

Podatek płacimy od dochodu. Aby go wyliczyć, musimy podsumować przychody i odjąć od nich koszty. Jakie wydatki pomniejszą daninę wobec fiskusa. Przypomnijmy – od 1 stycznia 2007 r. definicję kosztów poszerzono o wydatki poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 lutego 2008 r.