Dokumentacja w firmie w formie elektronicznej?

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lut 11, 2008

Gazeta Prawna z 11 lutego zajmuje się problemem jaki dla przedsiębiorców stanowi konieczność długotrwałego przechowywania dokumentacji pracowniczej. W artykule czytamy m.in.:

PRZEDSIĘBIORCY: DOKUMENTACJA TYLKO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

  • Przedsiębiorcy domagają się zniesienia obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 50 lat
  • ZUS twierdzi, że mogą pojawić się problemy z dokumentowaniem zarobków i ustalaniem wysokości świadczeń
  • Dokumenty mogą być przechowywane w formie elektronicznej, jeśli będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Przedsiębiorcy proponu­ją, aby skrócić okres przechowywania doku­mentacji osobowej i placowej oraz umożliwić ich przechowanie w formie elektronicznej. Chcą też, aby dokumenty te były przechowywane tylko do czasu przejścia ubezpieczo­nego na rentę lub emeryturę.

Ich zdaniem przechowywanie przez 50 lat dokumentów na przykład 65-letniego mężczy­zny jest bezpodstawne. Takie rozwiązanie powoduje duże koszty związane z opłacaniem archiwum lub zatrudnieniem osoby, która zajmuje się porząd­kowaniem dokumentów.

ZUS twierdzi, że skrócenie okresu przechowywania doku­mentów może spowodować problemy z uzyskaniem w przyszłości świadczeń. Archiwiści twierdzą natomiast, że rozwiązanie proponowane przez pracodawców będzie możliwe do wprowadzenia do­piero, gdy dokumenty będą potwierdzane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Dokumenty do emerytury

Zasady przechowywania do­kumentacji pracowniczej okre­śla art. 125a ustawy z 17 grud­nia 1998 r. o emeryturach i ren­tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004, nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Wcześniejsze problemy z doku­mentowaniem wysokości za­robków przez osoby ubiegają­ce się o renty i emerytury spo­wodowały, że ustawodawca od 1 stycznia 2003 r. wprowadził obowiązek przechowania przez pół wieku list płac i kart wyna­grodzeń. Było to podyktowane tym, że zgodnie z obowiązują­cymi przepisami ubiegający się o renty lub emerytury mogą przedstawić w ZUS zaświad­czenia o wysokości zarobków z dowolnie wybranych 20 lat z całego okresu pracy lub z 10 kolejnych lat. Według Teresy Guzelf, dyrektora Departamen­tu Świadczeń Pieniężnych ZUS, istnieje więc potrzeba zapew­nienia ubiegającym się o świad­czenia możliwości otrzymania od płatników składek zaświad­czeń potwierdzających wyso­kość wynagrodzeń nawet z od­ległych lat.

Jolanta Louchin, dyrektor Archiwum Państwowego Do­kumentacji Osobowej i Placo­wej w Milanówku dodaje, że 50-letni okres przechowywa­nia dokumentacji jest różnie ustalany. W przypadku doku­mentacji osobowej jest liczony od daty zwolnienia pracowni­ka z pracy, a placowej od roku następnego po tym, w którym nastąpiła wypłata.

Kosztowne archiwa

Firmy, przechowując do­kumenty przez 50 lat, ponoszą ogromne koszty. Dlatego trze­ba nie tylko skrócić ten okres, ale też wprowadzić możliwość ich archiwizowania w formie elektronicznej – mówi Jeremi Mordasewicz, przedstawiciel PKPP Lewiatan w Radzie Nad­zorczej ZUS.

Więcej w Gazecie Prawnej z 11 lutego 2008 r.