EMERYT NA ETACIE NIE JEST CHRONIONY PRZED ZWOLNIENIEM

Jeśli zatrudnionemu na umowę o pracą emerytowi wyczerpie się okres uprawniający do uzyskania zasiłku chorobowego, to nie korzysta on z dalszej ochrony stosunku pracy. Szef może więc rozwiązać z nim umowę bez wypowiedzenia

– Od ponad dwóch lat zatrudniamy emerytkę na umowę o pracę. Ostatnio długo choruje. Czy przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy podczas zwolnienia lekarskiego Kiedy możemy ją zwolnić z pracy – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Tak stanowi ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm., dalej ustawa chorobowa). Ten zasiłek należy się przez czas trwania niezdolności do pracy z powodu choroby. Nie potrwa to jednak dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni

Chorobowe tylko w czasie pracy

Zatrudniony na podstawie umowy o pracę emeryt może pobierać zasiłki chorobowe tylko w czasie trwania stosunku pracy. Po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek ten nie przysługuje, zgodnie z art 13 ustawy chorobowej, jeżeli osoba niezdolna do pracy: d ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, d kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową (kontynuowanie lub podjęcie innego zatrudnienia, podjęcie pozarolniczej działalności, ubezpieczenie z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego), nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, bo nie przebyła okresu wyczekiwania, o jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Jeżeli więc zatrudnienie emeryta ustanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę zawartej na czas określony, to nie będzie miał on prawa do zasiłków chorobowych. I to od dnia następnego po ustaniu stosunku pracy, mimo że miałby zwolnienie lekarskie orzekające niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia, a okres zasiłkowy nie zostałby wyczerpany.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 lutego 2009 r.