Wypłata świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

DIFIN , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

lt. 14, 2008

Prezentujemy rozdział książki „Obowiązki zakładów pracy i przedsiębiorców wobec ZUS w 2008 roku” autorstwa Grażyny Aniszewskiej wydanej przez wydawnictwo DIFIN.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ustawa określa między innymi rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, warunki nabywania prawa do tych świadczeń, zasady i tryb przyznawania świadczeń, ustalania ich wysokości oraz zasady ich wypłaty.

13.1. Pracodawcy zobowiązani do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony będący pracownikiem, a także stwierdzenie choroby zawodowej u pracownika następuje w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy. W sprawie zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych poza pracowniczych grup ubezpieczonych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dla innych grup ubezpieczonych dokonuje w karcie wypadku:

  • pracodawca lub jednostka, w której absolwent odbywa staż lub jednostka, w której absolwent odbywa szkolenie – w stosunku do absolwenta pobierającego stypendium w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy,
  • podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – w stosunku do wykonujących te umowy,
  • osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – w stosunku do współpracujących z ta osobą,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • Komisja ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców – w stosunku do twórców i artystów,
  • pracodawca, u którego poborowy odbywa zastępczą służbę wojskowa – w stosunku do odbywających te służbę,
  • pracodawca – w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy,
  • podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło – w stosunku do osób wykonujących umowę, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywania na rzecz pracodawcy, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy.

Prawo do zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego ustalają i świadczenie to oraz zasiłki wypłacają:

  • płatnicy składek, jeżeli są zobowiązani do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty, tj. zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego),
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w pozostałych przypadkach.


pobierz pełny tekst rozdziału >>

Grażyna Aniszewska
Obowiązki zakładów pracy i przedsiębiorców wobec ZUS w 2008 roku
Wydawnictwo Difin

pełna oferta książki >>