Czy brak zawiadomienia urzędu skarbowego odwlecze zmiany…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 6, 2007

Przez kilka pierwszych lat działalności naszej spółki z o.o. rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym. W listopadzie 2006 r. dokonaliśmy zmiany umowy spółki tak, że rok podatkowy ma zaczynać się 1 kwietnia a kończyć 31 marca. Nie powiadomiliśmy jednak o tym urzędu skarbowego. Ostatnio dowiedzieliśmy się od doradcy podatkowego, że z tego powodu nie możemy w 2007 roku wprowadzić tej zmiany. Czy to prawda ?

Wprawdzie spółka z o.o. ma pewną swobodę przy ustalaniu roku podatkowego, ale musi przy tym przestrzegać ustalonych zasad. Nie wystarczy więc zmienić umowy spółki. Trzeba jeszcze prawidłowo i w określonym terminie zawiadomić urząd skarbowy. Należy to zrobić w ciągu 30 dni licząc od zakończenia ostatniego roku podatkowego. Skoro poprzedni rok podatkowy kończył się 31 grudnia 2006 r., to na zawiadomienie US państwa spółka miała czas do 31 stycznia 2007 r.

Przepisy wyraźnie stanowią, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym może być przyjęty okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku ekspert podatkowego do końca roku podatkowego z Europejskiego nowo przyjętego. Okres ten nie może być Centrum krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Takie rozwiązanie mogłoby mieć zastosowanie, gdyby państwa spółka w terminie dokonała zawiadomienia. Skoro jednak tak się nie stało, rozpoczęty 1 stycznia 2007 rok podatkowy zakończy się 31 grudnia 2007 r. Dopiero po zawiadomieniu urzędu skarbowego w terminie do 30 stycznia 2008 r. kolejny rok obrotowy rozpocznie się 1 stycznia 2008 r. i skończy 31 marca 2009 r., a następne lata podatkowe będą się zaczynały 1 kwietnia i kończyły 31 marca. Not. mb

PODSTAWA PRAWNA

Art. 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 zezm.).