Rozliczanie dochodów uzyskiwanych przez dzieci

GAZETA PODATKOWA , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

lut 19, 2008


Są sytuacje, w których rodzice w swoim rocznym rozliczeniu podatku dochodowego muszą ująć dochody uzyskiwane przez ich dzieci. Pisze o tym Gazeta Prawna z 19 lutego 2008 r.
W artykule czytamy m.in.:

KIEDY RODZIC MUSI ROZLICZYĆ DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ DZIECKO
 
Dochody małoletnich dzieci, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza ogólną zasadę opodatkowania dochodów małoletnich dzieci. Przewiduje ona, że dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Zatem tylko dochody małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku podlegają opodatkowaniu w zeznaniu składanym na imię małoletniego dziecka. Są one bowiem wyłączone Z zarządu majątkiem dziecka przez rodziców. Natomiast inne dochody podlegają doliczeniu do dochodu rodziców.

Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Zasada ta nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

Ochrona dzieci

Interesy majątkowe małoletnich dzieci własnych i przysposobionych wymagają ochrony, do której powołane są osoby sprawujące władzę rodzicielską. Podstawową formą ochrony interesów majątkowych dziecka jest zarząd jego majątkiem.

Polegać on może m.in. na: D czynnościach faktycznych, D czynnościach prawnych (np. sprzedaży elementów majątku, odpłatnym wynajmie), reprezentowaniu małoletniego w postępowaniu administracyjnym czy też sądowym.

Zarząd przez rodziców majątkiem dziecka może ustać tylko w wyniku pozbawienia ich władzy rodzicielskiej i zawieszenia władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenia orzeczeniem sądowym.

W związku z tym na rodzicach ciążą też pewne obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowych, jeśli dziecko osiąga dochody. Wynika to z faktu, że małoletnie dzieci nie rozliczają się samodzielnie ż osiąganych dochodów.

Majątek dziecka, którym zarządzają rodzice, może składać się z różnych elementów: nieruchomości, ruchomości, kapitałów, alimentów itd. Co ważne, zarząd majątkiem dziecka jest elementem władzy rodzicielskiej, której nie można się zrzec ani przenieść jej na inne osoby.

Czynności rodziców przekraczające zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka są poddane kontroli sądu opiekuńczego i dla ich skuteczności wymagają sądowego zezwolenia na ich dokonanie.

Więcej w Gazecie Prawnej z 19 lutego 2008 r.