Kształcenie niepełnosprawnych

Rzeczpospolita , autor: Monika Misztal , oprac.: GR

lt. 20, 2008

Rzeczpospolita z 20 lutego przedstawia praktyczne konsekwencje rozporządzenia ministerstwa pracy regulującego zasady refundowania kosztów kształcenia niepełnosprawnych pracowników. W artykule czytamy m.in.:

WARTO FINANSOWAĆ KSZTAŁCENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jeśli organizujesz szkolenia dla własnych pracowników niepełnosprawnych, masz szanse na refundację nawet 90 proc. kosztów. Nie musisz się też zobowiązywać do zatrudniania tej osoby przez dwa lata.

Dotychczas pracodawcy dostawali najwyżej refundację w 75 proc. i musieli składać takie obietnice. Zmiany wprowadziła już od i lipca 2007 r. znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2008 r. DzU nr 14, poz. 92). Uszczegółowiło je jednak dopiero rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (DzU nr 14, poz. 92), które weszło w życie 1 lutego.

Nauka ogólna lub specjalistyczna

Refundacja przysługuje każdemu pracodawcy, który ponosi koszty szkolenia ogólnego lub specjalistycznego niepełnosprawnych. Ogólne prowadzi do nabycia kwalifikacji, które mogą też zostać wykorzystane przez innych przedsiębiorców bądź w innych obszarach działalności, np. obsługa wózka widłowego, umiejętności interpersonalne, obsługa klienta, księgowość, rachunkowość, ogólne zasady obsługi komputera. Szkolenie szczególne (specjalistyczne) dotyczy bezpośrednio i wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy u danego pracodawcy i jest związane ze specyfiką jego działania. Ogranicza to zatem możliwości wykorzystania tak zdobytych kwalifikacji u innych przedsiębiorców albo w innych obszarach działalności. W grę wchodzą szkolenia z obsługi programu komputerowego, maszyny lub linii technologicznej stworzonej dla konkretnej firmy. Dotychczas refundacja wynosiła maksymalnie 75 proc. kwalifikowanych wydatków. Ponadto zatrudniający musiał obiecać, że będzie angażował przeszkolonego na stanowisku pracy zgodnym z kierunkiem nauki przez minimum dwa lata.

Ile można dostać

Mali i średni przedsiębiorcy mogą się ubiegać o zwrot do 55 proc. kwalifikowanych kosztów szkolenia specjalistycznego, a pozostali do 45 proc. Gdy chodzi o szkolenia ogólne, wartości te wynoszą odpowiednio do 90 (dotychczas do 75 proc.) i 70 proc. Jeżeli szkolenie ma charakter mieszany, a poszczególne elementy trudno wyodrębnić, przyjmujemy maksymalną pomoc dla szkoleń specjalistycznych. Przedsiębiorca ma prawo uzyskać refundację do 1 mln euro brutto za szkolenie, ale najwyżej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 lutego 2008 r.