Gazeta Prawna z 21 lutego 2008 r. publikuje obszerny artykuł, w którym szczegółowo wyjaśnia zasady ubiegania się o refundacje składek ZUS dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. W artykule czytamy:


NIEPEŁNOSPRAWNI PRZEDSIĘBIORCY DOSTANĄ REFUNDACJĘ

29 lutego 2008 r. mija termin składania wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o refundację składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców będących osobami niepełnosprawnymi.

Jak uzyskać pomoc

Warunkiem uzyskania refundacji jest złożenie wniosku Wn-U (część I) stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, z którego wynika kwota refundacji do wypłaty oraz informacji INF-U-G określającej sposób ustalenia tej kwoty.

Refundacja przysługuje tylko za tę część okresu sprawozdawczego (miesiąca prowadzenia działalności), w której przedsiębiorca był niepełnosprawny. Przedsiębiorca otrzyma taką część z wykazanej w DRA kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, która będzie odpowiadać okresowi spełniania tych warunków.

Wykazywany w poz. 13 INF-U-G okres to pełen okres prowadzenia działalności (np. niezależnie od okresów choroby). Okresy z poz. 14-17 to okresy niepełnosprawności przypadające na okres prowadzenia działalności. Gdy przedsiębiorca dysponuje stosownym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność w rozumieniu ustawy, z którego nie wynika jednak w pewnym okresie stopień niepełnosprawności, liczbę dni niepełnosprawności bez określonego stopnia niepełnosprawności należy uwzględnić w poz. 14 i dodać do sumy poz. 15-17.

Aby uzyskać należną kwotę, iloraz poz. 14 i 13 musimy pomnożyć przez sumę poz. 19 i 20 (składki z DRA niesfinansowane ze środków publicznych i nieprzekraczające kwoty składek naliczonych od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). W styczniu podlegająca refundacji kwota składki na ubezpieczenie emerytalne wyniosła 316,62 zł, a na ubezpieczenie rentowe -97,32 zł. Jeżeli przez cały styczeń przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i był niepełnosprawny, to refundacja wyniesie 413,94, tj. (316,62 + 97,32) x 31/31. Jeżeli prowadził działalność przez 31 dni, z czego 26 dni był niepełnosprawny (w tym 20 w lekkim stopniu, a sześć bez określenia stopnia niepełnosprawności), refundacja wyniesie 347,18 zł, tj. (316,62 +97,32) x 26/31.

Refundacja stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniami KE nr 1998/2006 albo 875/2007, tj. przedsiębiorcy niebędącemu w trudnej sytuacji finansowej, który w latach 2006-2008 r. nie uzyskał pomocy de minimis (poświadczonej zaświadczeniami wydawanymi przez organ udzielający pomocy) ogółem przekraczającej wraz z wnioskowaną refundacją kwotę 200 tys. euro (lub 100 tys. euro dla przedsiębiorców sektora transportu, a 30 tys. euro dla działających w sektorze rybołówstwa) .

INF-U-G i WN-U(część I) składa się do końca miesiąca, w którym przypada termin płatności składek. Termin ten podlega przywróceniu, gdy przedsiębiorca, składając te formularze po terminie, uprawdopodobni, że niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy. Do pierwszego wniosku Wn-U(część I) należy dołączyć jego II część, Wn-U (część II).

PFRON przekaże bezsporną kwotę refundacji na rachunek wskazany w Wn-U (część II) w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania INF-U-G i WN-U(część I), informując przedsiębiorcę o sposobie ustalenia tej kwoty. Gdy kwoty refundacji ustalone przez przedsiębiorcę i PFRON będą różne, prezes zarządu PFRON wyda na wniosek przedsiębiorcy (złożony w terminie 14 dni do otrzymania wspomnianej informacji o wysokości refundacji) decyzję określającą wysokość refundacji, od której przysługuje odwołanie do ministra pracy i polityki społecznej. Umożliwi to ewentualne dochodzenie spornej kwoty. Niezależnie od tego przedsiębiorca może wystąpić o wypłatę należnej mu kwoty refundacji w terminie do końca września następnego roku.

Więcej w Gazecie Prawnej z 21 lutego 2008 r.