FUS ratunkiem dla dorabiających emerytów i rencistów

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

lut 21, 2008

W Gazecie Prawnej z 21 lutego 2008 r. opublikowany został obszerny materiał dotyczący rozliczenia dorabiających emerytów i rencistów, którzy przekroczyli dopuszczalne limity dochodów.

DOBROWOLNA WPŁATA NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAMIAST ZAWIESZENIA EMERYTURY LUB RENTY

Osiąganie przychodu przekraczającego 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS, powoduje zawieszenie emerytury lub renty. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130 proc. tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu. Kwoty mające wpływ na zawieszenie albo zmniejszenie świadczenia podaliśmy w ramce.

Przed decyzją zawiadomienie

Jeśli dorabiający emeryt lub rencista osiągnął przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ma możliwość dokonania dobrowolnej wpłaty na konto FUS w wysokości równej kwocie przekroczenia wyższej kwoty granicznej, pomniejszonej o zaliczkę na podatek dochodowy. W razie dokonania takiej wpłaty ZUS uznaje, że za okres, za który została ona dokonana, przychód świadczeniobiorcy był równy wyższej kwocie granicznej, a świadczenie podlegało za ten okres jedynie maksymalnemu zmniejszeniu.

Rozliczenie roczne

Roczna forma rozliczenia przychodu polega na porównaniu kwoty przychodu osiągniętego w poprzednim roku z rocznymi kwotami granicznymi przychodu ustalonymi dla tego roku, będącymi sumą kwot granicznych w poszczególnych miesiącach rozliczanego roku. W 2007 roku pierwsza z tych kwot wyniosła 22 176, 90 zł, a druga 41 185, 40 zł.

Możliwość dokonania dobrowolnej wpłaty w związku z rozliczeniem przychodów osiąganych w 2007 roku występuje, gdy roczny przychód emeryta i rencisty w 2007 roku przekroczył kwotę 41 185, 40 zł. Jest ona korzystna, gdy kwota wspomnianego przekroczenia nie jest zbyt wysoka. Kwota tego przekroczenia łącznie z kwotą maksymalnego zmniejszenia powinna być wyższa od rocznej kwoty świadczenia, które podlegałoby zawieszeniu.

Rozliczenie miesięczne

Dobrowolna wpłata na konto FUS możliwa jest nie tylko przy dokonywaniu przez ZUS rozliczenia w formie rocznej, ale również przy rozliczeniu w stosunku miesięcznym. Przypomnijmy, że miesięczny wariant rozliczenia polega na porównaniu kwot przychodu osiągniętego w poszczególnych miesiącach danego roku z dopuszczalnymi kwotami przychodu w każdym z tych miesięcy. Przy takim wariancie rozliczenia przychodu emeryt lub rencista może dokonać dobrowolnej wpłaty na FUS, jeśli przychód w konkretnym miesiącu (miesiącach) rozliczanego roku przekraczał wyższą miesięczną kwotę graniczną.

Analogicznie jak w przypadku rozliczenia w stosunku rocznym, przy rozliczeniu w stosunku miesięcznym dobrowolna wpłata na konto FUS korzystna jest w sytuacji, gdy miesięczny przychód o stosunkowo niedużą kwotę przekroczył wyższą miesięczną kwotę graniczną, a świadczeniobior-ca był uprawniony do stosunkowo wysokiej emerytury lub renty w miesiącu, za który dokonywana jest dobrowolna wpłata.

Więcej w Gazecie Prawnej z 21 lutego 2008 r.