Przerwy w opłacaniu składek z powodu choroby pracownika wykazane w raporcie ZUS RSA

Gazeta Prawna , autor: MICHAŁ JAROSIK , oprac.: GR

lt. 21, 2008

Gazeta Prawna z 21 lutego 2008 r. szczegółowo omawia problematykę przerw w opłacaniu składek ZUS z powodu choroby pracownika. W artykule czytamy:

PRZERWY W OPŁACANIU SKŁADEK Z POWODU CHOROBY PRACOWNIKA WYKAZANE W RAPORCIE ZUS RSA

Kiedy pracownik choruje, pracodawca musi poinformować o tym ZUS. W tym celu składa imienny raport miesięczny ZUS RSA o wypłaconych w tym czasie świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca, bez względu na to, ilu pracowników zatrudnia, musi wypłacać i finansować z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby, przewidziane w art. 92 kodeksu pracy. Wynagrodzenie to przysługuje za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Od wynagrodzenia za czas choroby nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne. Wynagrodzenie to stanowi natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wynagrodzenie za czas choroby

W przypadku choroby pracownika i wypłaty mu wynagrodzenia na podstawie kodeksu pracy w raporcie ZUS RSA pracodawca musi wykazać okres przerwy w opłacaniu składek, a także kwotę wypłaconego wynagrodzenia, które jest finansowane z jego środków.

Przeanalizujmy, jak powinien być wypełniony raport ZUS RSA w następującym stanie faktycznym: pracodawca w kwietniu wypłacił pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za okres od 30 marca do 3 kwietnia w kwocie 500 zł. W raporcie RSA sporządzanym za pracownika za kwiecień pracodawca musi wpisać: w bloku III B – rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek w pole 01 kod tytułu ubezpieczenia – 01 10 00, w pole 02 kod świadczenia/przerwy – 331, w pole 03, 04 -okres od do 30.03 – 03.04, w pole 05 liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat – 05, w pole 06 – kod choroby z zaświadczenia lekarskiego L 4, w pole 07 kwota – 500 zł.

Wykazywanie wypłaty zasiłku

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi od 34 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Natomiast prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nabywa ubezpieczony, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Pracodawca wypłaca zasiłki chorobowe oraz świadczenia rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Gdy zgłasza nie więcej niż 20 ubezpieczonych płatnikiem świadczeń jest ZUS. Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Od wypłacanych zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych nie są naliczane zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca, który nie wypłaca wymienionych świadczeń, składa do ZUS raport ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia przerwy, podając okres niezdolności do pracy, nie wypełnia natomiast pól: liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat, kod choroby i kwota.

Gdy natomiast pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków w składanym raporcie ZUS RSA wypełnia wszystkie pola bloku III B -wykazuje kod tytułu ubezpieczenia, kod świadczenia/przerwy, okres oraz liczbę dni zasiłkowych/liczbę wypłat oraz wypłaconą kwotę.

Przerwy w opłacaniu składek

Każdy pracodawca – płatnik składek musi pamiętać, że zarówno wynagrodzenie za czas choroby, jak i pozostałe świadczenia chorobowe powinny być wykazywane w raporcie ZUS RSA składanym za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata tych świadczeń. Zatem okres, za który zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe lub inne świadczenia, nie może wykraczać poza ostatni dzień miesiąca, za który jest składany raport RSA. Oznacza to, że daty wykazane w raporcie mogą być wcześniejsze niż pierwszy dzień miesiąca, za który raport jest składany, ale nie mogą późniejsze.

Dużo więcej w Gazecie Prawnej z 21 lutego 2008 r.