Rozliczanie dochodów z różnych źródeł

Rzeczpospolita , autor: Bogdan Świąder , oprac.: GR

lut 24, 2008


JAK ROZLICZYĆ DOCHODY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ

Osoby, które otrzymują dochody z kilku źródeł, są zobowiązane wykazać je w zeznaniu rocznym i od łącznej ich sumy obliczyć podatek według skali. Jednak niektóre dochody rozlicza się oddzielnie lub nie wykazuje w rocznym rozliczeniu.

W ustawie o PIT określono sposób rozliczenia dochodów, które, podatnik uzyskuje w ciągu roku oraz zakres opodatkowania. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Suma dochodów

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podaticu. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystidch źródeł przychodów. Przy czym tutaj istnieje zastrzeżenie, że niektóre dochody mogą być opodatkowane oddzielnie i nie łączy się ich w myśl wspomnianej zasady z innymi dochodami. Tak będzie w przypadku przychodów (dochodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany, dochodów rozliczanych 19-proc. podatkiem liniowym, dochodu l z odpłatnego zbycia nieruchomości. Trzeba też pamiętać, że zwrot niektórych świadczeń będzie skutkowa! ich wykazaniem w zeznaniu rocznym.

W przypadku otrzymania zwrotu uprzednio: zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonej darowizny, zapłaconego za granicą i odliczonego podaticu w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio do dochodu lub podatku, obliczonego według skali lub w sposób liniowy, kwoty uprzednio odliczone.

Różne zeznania

Podatnik, który uzyskuje dochody z jednego źródła, powinien wypełnić odpowiednie zeznanie podatkowe. Będzie to PIT-37 (np. od dochodów uzyskanych ze stosunku pracy), PIT-36 (np. z działalności gospodarczej), PIT-36L (z działalności gospodarczej opodatkowanej 19-proc. podatkiem liniowym), PIT-38 (np. z dochodów giełdowych). Jednak dochody, które otrzymujemy z różnych źródeł, np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali i ze stosunku pracy, należy zsumować i wykazać w jednym zeznaniu, a nie w dwóch. Wtedy właściwym zeznaniem będzie PIT-36, w którym wykazujemy dochody z pracy oraz działalności i opodatkowujemy według skali. W przypadku jednak, gdy w działalności gospodarczej podatnik wybrał sposób opodatkowania 19-proc. podatkiem liniowym, dochodów z pracy nie łączy się z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że należy złożyć dwa zeznania: pierwsze PIT-36L o uzyskanych dochodach z działalności gospodarczej opodatkowanej 19-proc. rozliczenia należy dokonać na formularzu PIT-38.

Więcej w Rzeczpospoliteja z 22 lutego 2008 r.