Projekt zmian w ustawie o VAT

Rzeczpospolita , autor: GRAŻYNA J. LEŚNIAK , oprac.: GR

lt. 26, 2008

Rzeczpospolita dotarła do projektu nowelizacji ustawy o VAT. W artykułach z 26 lutego 2008 r. omawia propozycje zmian. Czytamy w nich m.in.:


RZĄDOWE PROPOZYCJE ZMIAN W USTAWIE O VAT

Nowa ustawa ma uprościć rozliczenia podatkowe i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Przede wszystkim ze względu na proponowane ujednolicenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Generalną zasadą ma być, że obowiązek ten powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. W tym ostatnim przypadku obowiązek będzie powstawał nie później niż z dniem wystawienia faktury albo uregulowania części lub całości należności.

Firmom ma też sprzyjać wprowadzenie możliwości składania kwartalnych deklaracji dla wszystkich podatników. Podobnie jak wprowadzenie jednego, co do zasady 60-dniowego, terminu zwrotu podatku, przy zachowaniu możliwości odzyskania VAT w terminie przyspieszonym, tj. w ciągu 25 dni.

Zamiast kaucji – zabezpieczenie

Projekt przewiduje też zniesienie 30-proc. sankcji w VAT oraz likwidację kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł dla nowych tj. prowadzących działalność gospodarczą przez niespełna rok, podatników. Kaucję ma zastąpić zabezpieczenie majątkowe, którego wysokość ma być proporcjonalna do kwoty oczekiwanego zwrotu.

Korekta po kontroli US

Szczególnie oczekiwana jest również zmiana ordynacji podatkowej która umożliwi firmom korektę VAT po kontroli urzędu skarbowego.

Importerzy nie będą płacić podatku należnego

Zaczną go rozliczać w deklaracji. Zagraniczne firmy, które przechowują swoje towary w magazynie w Polsce, nie będą się musiały tu rejestrować.

Uproszczenia w obrocie

Chodzi o magazyny, w których zagraniczni dostawcy min. części do montażu czy części zamiennych wykorzystywanych przez branżę motoryzacyjną czy elektroniczną przechowują swoje produkty. Obowiązek rozliczenia podatku przerzucony zostanie na podmiot pobierający towar z magazynu (tj. podatnika zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT-UE). Zgodnie z propozycją ministerialną obowiązek podatkowy nie będzie powstawał w momencie, gdy towary te wchodzą do tego magazynu, lecz dopiero wtedy, gdy go opuszczają.

Przedsiębiorców powinny też ucieszyć uproszczenia w rozliczaniu importu (ale tylko dla podatników stosujących procedurę uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady nr 12913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny). Projekt wprowadza możliwość wykazywania podatku należnego bezpośrednio w deklaracji podatkowej bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym.

Przeliczanie faktur

Podstawa opodatkowania określona w walucie obcej ma być przeliczana na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przy imporcie towarów przeliczenia na złote mają być natomiast dokonywane zgodnie z przepisami celnymi

Inne zmiany

Zaproponowano uzupełnienie art. 27 określającego miejsce świadczenia usług w dziedzinie kultury czy sztuki o targi i wystawy, w tym świadczenie usług przez ich organizatorów oraz
usług pomocniczych.

Projekt wprowadza także zwolnienie z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części, jeżeli dostawa dokonywana jest po pierwszym zasiedleniu. Brak tego zwolnienia skrytykowała niedawno Komisja Europejska

Z projektu wypadła natomiast propozycja podniesienia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 lutego 2008 r.