Sprawny dojazd – wyjaśnienia wątpliwości

www.niepelnosprawni.pl , autor: Marcin Urban , oprac.: GR

lt. 28, 2008

PROGRAM SPRAWNY DOJAZD. EKSPERT WYJAŚNIA

Portal niepelnosprawni.pl wraz z ekspertem PFRON wyjaśniają wątpliwości dotyczące programu „Sprawny dojazd”, w ramach którego osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać dofinansowanie do zakupu samochodu oraz prawa jazdy. Czytamy w nim m.in.:

1. Czy w porównaniu z ubiegłym rokiem zmieniła się grupa osób, które kwalifikują się do uzyskania wsparcia?
 
Tak, uchwała nr 1/2008 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 stycznia 2008 rozszerzyła katalog adresatów programu w obszarze A (pomoc w zakupie samochodu)  o osoby:

a) pełnoletnie, w wieku aktywności zawodowej, pracujące lub uczące się, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wydanym z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej (analogicznie do adresata ze znacznym stopniem niepełnosprawności), posiadające prawo jazdy kategorii B,

b) niepełnosprawne w wieku 16-18, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wymagające rehabilitacji leczniczej, jeśli rodzic lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii B,

c) pełnoletnie, w wieku aktywności zawodowej, uczące się lub pracujące, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które ze względów zdrowotnych nie posiadają i nie mogą posiadać prawa jazdy, wymagające opiekuna kierowcy.

2. Z programu nie będą mogły skorzystać osoby w wieku powyżej 18 lat, które nie pracują ze względu na stan zdrowia. Czy jest to zabieg celowy wynikający z ograniczenia środków na realizację programu?

Faktycznie, w chwili obecnej takie osoby nie mogą uczestniczyć w programie ”Sprawny dojazd”, chyba że nadal uczą się w szkole ponadgimnazjalnej albo w placówce kształcenia praktycznego/ustawicznego, ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub też studiują.

Środki PFRON pochodzą od pracodawców, niezatrudniających osób niepełnosprawnych i ze względu na źródło pochodzenia tych środków, są one wydatkowane przede wszystkim na cele związane z zatrudnianiem lub warunkującą zatrudnienie –  edukacją  osób niepełnosprawnych.

Ze względu na pilotażowy charakter programu, katalog określający adresatów modyfikowany będzie stosownie do zgłaszanych potrzeb oraz możliwości finansowych PFRON.

3. Jakie warunki formalne trzeba spełnić by uzyskać dofinansowanie?

Warunki uczestnictwa w programie określa rozdział VI programu pilotażowego ”Sprawny dojazd”.

4. Czy jest konieczne wniesienie wkładu własnego w przypadku zakupu
i montażu oprzyrządowania do samochodu zakupionego ze środków pochodzących z programu ”Sprawny dojazd”?

W przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania wkład własny nie jest wymagany.

5. Czy wkład własny beneficjenta musi być wpłacony gotówką, czy też można wziąć kredyt na pokrycie kosztów udziału własnego? W 2007 roku część klientów zgłaszała trudności w pokrywaniu wkładu z kredytu.

Warunkiem przekazania kwoty dofinansowania na zakup samochodu jest m.in. udokumentowanie wniesienia minimalnej części udziału własnego (20% ceny brutto w przypadku samochodu fabrycznie nowego i 25% ceny brutto w przypadku samochodu używanego, nie starszego niż 3-letni).

Po przekazaniu przez Fundusz kwoty dofinansowania (na podstawie przedłożonej przez Beneficjenta faktury VAT lub umowy kupna – sprzedaży), brakującą kwotę musi uiścić Wnioskodawca (do pełnej ceny brutto samochodu).

Wnioskodawca nie może odstępować osobom trzecim przedmiotu dofinansowania, w szczególności nie może samochodu sprzedawać, wydzierżawiać, zastawiać, użyczać, darować – przed upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy. Wnioskodawca będzie także zobowiązany do cesji praw z obowiązkowej polisy AC na rzecz Funduszu. Wymienione wyżej okoliczności wykluczają możliwość zaciągnięcia bankowego kredytu „samochodowego” na pokrycie udziału własnego, gdyż banki zazwyczaj wymagają także ustanowienia cesji z polisy AC na rzecz banku bądź innej formy zabezpieczenia, która jest związana z władztwem nad pojazdem.

Reasumując, niedopuszczalny jest kredyt bankowy na pokrycie udziału własnego, zabezpieczenie którego jest lub może być związane z samochodem dofinansowanym ze środków PFRON.

przeczytaj cały artykuł >>