Zasiłki pielęgnacyjne – proponowane zmiany

Rzeczpospolita , autor: JAM , oprac.: GR

mar 4, 2008

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zmianie ulegną zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego. Pisze o tym Rzeczpospolita z 4 marca 2008 r.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – PROPOZYCJE NOWYCH ZASAD PRZYZNAWANIA

Uprawniony ma nie tracić zasiłku za czas, gdy czeka na orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Świadczenie to będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności, pod warunkiem że zainteresowany złoży dokumenty o zasiłek w ciągu trzech miesięcy od uzyskania orzeczenia.

Jeśli uprawniony ponownie ubiega się o uznanie go za niepełnosprawnego, dostanie świadczenie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.

Przy ustalaniu dochodu do świadczenia pielęgnacyjnego będzie się uwzględniać dziecko, którego niepełnosprawność uprawnia do jego pobierania, nawet jeżeli ma ono własne dziecko. Niepełnosprawne dorosłe dziecko będzie więc zaliczane do rodziny (dziś nie jest).

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 marca 2008 r.