ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

www.zus.pl , autor: Rzecznik Prasowy ZUS , oprac.: GR

mar 6, 2008


ZUS KONTROLUJE ZWOLNIENIA LEKARSKIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2007 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 74,8 mln zł. To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.

W 2007 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 264,1 tys. badań kontrolnych w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W ich efekcie, 24,5 tys. osób wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza, że 9,3 % badanych uznano za zdolnych do pracy. Natomiast w przypadku 25,7 tys. osób wydano orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej. Liczba dni absencji, ograniczonej w efekcie tych badań, wyniosła 123,5 tys. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 3,7 mln zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich w 2007 r. pracownicy ZUS-u skontrolowali 67,7 tys. ubezpieczonych, pozbawiając prawa do zasiłku 2,7 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 3,4 mln zł.

Ponadto ZUS ograniczył do 100% przeciętnego wynagrodzenia podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Z tego powodu w 2007 r. obniżył wypłaty o 61,8 mln zł.

ZUS ma także prawo do obniżania o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w 2007 r. obniżono wypłaty zasiłków o 5,9 mln zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w 2007 r. wyniosła 74,8 mln zł. W 2007 r. ZUS wypłacił natomiast zasiłki chorobowe na kwotę 3,9 mld zł. Około 3,4 mld zł wypłacili ze swoich środków pracodawcy.

Podstawę prawną do przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy stanowi ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS