Co przysługuje pracownikowi w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej

Gazeta Wyborcza , autor: Ewa Furtak , oprac.: GR

marzec 6, 2008


Gazeta Wyborcza z 6 marca publikuje duży materiał dotyczący chorób zawodowych. Jednym z poruszanych zagadnień są rekompenstaty finansowe i inne świadczenia będące pomocą dla osób, które dotknęły tego typu problemy. W artykule czytamy m.in.:

CO Cl PRZYSŁUGUJE W RAZIE STWIERDZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ

Odszkodowanie – jednorazowe odszkodowanie przysługuje każdemu ubezpieczonemu, który z powodu choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ustala go lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS. Stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nierokujące poprawy. Długotrwały – to naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie jego czynności na okres przekraczający pół roku, ale rokujące poprawę. WAŻNE! Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu i jego związku z chorobą zawodową dokonuje się dopiero po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji.

Kwoty odszkodowań są różne: np. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu dostaniesz 495 złotych. Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji przysługuje ci odszkodowanie w wysokości 8 tys. 670 złotych, w razie śmierci z powodu choroby zawodowej odszkodowanie wypłacane jest rodzinie, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, kwota ta wynosi 44 tys. 590 zl, natomiast jeśli jest to inna osoba z rodziny – 22 tys. 295 zl. Stawki obowiązują do końca marca 2008 roku. Nowe poznamy pod koniec miesiąca.

Inne świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne (jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy), zasiłek wyrównawczy (jeśli Twoje wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek uszczerbku na zdrowiu), renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek choroby zawodowej, renta szkoleniowa (jeśli z powodu uszczerbku na zdrowiu nie możesz pracować w zawodzie, ale możesz przekwalifikować się i pracować gdzie indziej), renta rodzinna (dla członków rodziny zmarłego, u którego stwierdzono chorobę zawodową), dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego, szczepień ochronnych, zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne (w zakresie określonym ustawą).

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Wyborczej z 6 marca 2007 r.