Zwrot akcyzy za samochody

Ministerstwo Finansów , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

marzec 13, 2008


RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY O ZWROCIE AKCYZY ZA SAMOCHODY

W dniu 11 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Projektowana ustawa ma na celu określenie zasad, w tym głównie sposobu obliczania, zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym od starszych niż dwuletnie samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo albo importowanych, w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. Do zwrotu nadpłaty akcyzy zastosowanie będzie miał tryb postępowania przewidziany w Ordynacji podatkowej. Ustawa ustanawia sposób liczenia kwoty nadpłaty do zwrotu, wprowadzając wzór do jej obliczenia.

Projekt ustawy wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tak aby uregulowany został tryb postępowania oraz kwestia zwrotu odsetek wynikających z nadpłat w przypadku wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które mogą zostać w przyszłości wydane. Ponadto projekt ustawy wprowadza zmiany do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym polegające na możliwości określenia podstawy opodatkowania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej samochodu osobowego, zarejestrowanego na terytorium kraju, kiedy zadeklarowana wartość samochodu znacznie odbiega od wartości rynkowej tego samochodu. Przedmiotowa zmiana dotyczyć będzie jedynie samochodów osobowych, które zostaną nabyte wewnątrzwspólnotowo lub zakupione w kraju po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy.