Czy premie pieniężne są opodatkowane VAT?

Rzeczpospolita , autor: Adam Bartosiewicz I Ryszard Kubacki , oprac.: GR

marzec 17, 2008


W Rzeczpospolitej z 15 marca 2008 r. publikowane są pytania czytelników dotyczące dokumentowania zakupów i rozliczania faktur. Na pytania odpowiadają eksperci współpracujący z dziennikiem. Wśród pytań pada również poniższe:

Czy premie pieniężne są opodatkowane VAT? W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2008 r. – wykluczeniem prawa do odliczenia podatku z faktur za czynności niepodlegające opodatkowaniu – zastanawiamy się, jak nasi nabywcy powinni je dokumentować.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że premie pieniężne nie podlegają VAT. Ich obciążenie oznaczałoby w istocie podwójne opodatkowanie tej samej czynności. Przykładowo w wyroku z 22 maja 2007 r. (III SA/Wa 4080/ 06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził: „Za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów, nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi”.

Takie też jest ostatnio stanowisko większości organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji z 17 września 2007 r. (1401/PH-I/4407/14-46/07/KO) Izba Skarbowa w Warszawie stwierdziła: zakup przez stronę odpowiedniej ilości towaru, a tym samym osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów stanowi dostawę towarów, gdyż niewątpliwie jest efektem dokonywanych przez stronę zakupów towaru od kontrahenta. Nie można więc uznać w stanie faktycznym sprawy – zrealizowania na rzecz kontrahenta określonego pułapu obrotu, za świadczenie usług, gdyż ewidentnie na uzyskanie określonego pułapu obrotów składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży – dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że czynności stanowiące dostawę towarów nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Zatem zakup przez stronę odpowiedniej ilości towaru, a tym samym osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów, zdaniem tutejszego organu, nie stanowi świadczenia usług, gdyż opodatkowanie – jako usługi świadczonej przez nabywcę towaru nabycia określonej ilości towarów będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, pierwszy raz jako sprzedaży (dostawy towarów), drugi jako zakup (świadczenia usług) przez nabywcę tego samego towaru, w ramach tej samej transakcji (…) Biorąc powyższe pod uwagę, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że otrzymany przez stronę od kontrahenta bonus roczny za osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług”.

Premii pieniężnych nie dokumentujemy zatem fakturami, ale np. notami uznaniowymi bądź obciążeniowymi (w zależności od tego, przez kogo są wystawiane).

Więcej pytań i odpowiedzi w Rzeczpospolitej z 15 marca 2008 r.