Zatrudniającego bezrobotnych wspomoże starosta

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

mar 19, 2008


ZATRUDNIAJĄCEGO BEZROBOTNYCH WSPOMOŻE STAROSTA

Nawet do 15 tys. zł możemy dostać od starosty, jeśli utworzymy dla bezrobotnego nowe stanowisko pracy. Im więcej wydamy, tym wyższą otrzymamy refundację.

Pieniądze na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy to jedna z wielu refundacji, jakie przewiduje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Przysługuje pracodawcom, którzy specjalnie dla bezrobotnego stworzyli etat i w związku z tym kupili np. komputer, biurko łub telefon albo uzupełnili stanowisko pracy o inny sprzęt czy urządzenie.

Procedurę ubiegania się o wsparcie można podzielić na trzy etapy.

KROK I. ZGŁASZAMY WNIOSEK STAROŚCIE

Pracodawca zainteresowany wypłatą pieniędzy składa do starosty wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego do niego bezrobotnego.

KROK 2 SKŁADAMY OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI

Sam wniosek nie wystarczy. Do tego dokumentu pracodawca dołącza oświadczenia. Przykładowo o tym, że nie zalega z wypłatą wynagrodzeń, danin publicznych czy zobowiązań cywilnoprawnych. Ponadto przedsiębiorca potwierdza pisemnie, że prowadzi działalność w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez co najmniej sześć miesięcy przed złożeniem wniosku i dodatkowo spełnia warunki określone w:

  • rozporządzeniu z 21 listopada 2005 r. w sprawie refundacji na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (DzU nr 236, poz. 2002 ze zm.),
  • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia.

Prócz oświadczeń do wniosku należy dołączyć jeszcze m.in. dokumenty poświadczające podstawę i formę prawną istnienia zakładu, zaświadczenie o zarejestrowaniu i nadaniu numeru statystycznego REGON oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatami. Ponadto dokumenty z urzędu skarbowego.

KROK 3. PODPISUJEMY UMOWĘ

O rozpatrzeniu wniosku starosta powiadamia pracodawcę w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Nie zgodzi się na refundację m.in. wtedy, gdy przedsiębiorca w trzech latach poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymał z Funduszu Pracy środki na utworzenie dodatkowego stanowiska pracy, a pożyczkę tę wykorzystał niezgodnie z umową i jej nie spłacił. Jeżeli natomiast spełni wszystkie ustawowe warunki i starosta przyzna refundację, to nie pozostaje nic innego, jak zawrzeć umowę.

Warto wiedzieć, że nie dostanie refundacji przedsiębiorca, który zatrudnił bezrobotnego przed złożeniem wniosku o wypłatę pieniędzy.

Opracowanie: Adam Banaszek
Więcej w Rzeczpospolitej z 19 marca 2008 r.