ZUS w sprawie wcześniejszych emerytur dla mężczyzn

www.zus.pl , autor: Służby Prasowe ZUS , oprac.: GR

kw. 3, 2008

ROZMOWA GAZETY PRAWNEJ Z HALINĄ WOLIŃSKĄ, DYREKTOREM DEPARTAMENTU ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO – RENTOWYCH ZUS

Sejm uchwalił właśnie ustawę dającą prawo do emerytur 60-letnim mężczyznom z 35-letnim stażem. Co to oznacza?

Nowelizacja dotyczy mężczyzn urodzonych przed 1949 rokiem, tj. tych, którzy w tym roku ukończą 60 lat lub ukończyli je wcześniej, ale z uwagi na nieosiągnięcie 65 lat nie mogli przejść na emeryturę powszechną. Jeśli legitymują się 35 latami składkowymi i nieskładkowymi, uzyskają prawo do emerytury bez konieczności posiadania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto muszą jednak spełniać inne warunki dające prawo do tzw. wcześniejszej emerytury pracowniczej.

Jakie?

Chodzi głównie o tzw. ostatni tytuł ubezpieczenia. Dla takiej osoby ostatnią formą pracy, przed złożeniem wniosku do ZUS, musi być stosunek pracy. Z tym że nie jest ważne, czy od zakończenia pracy taka osoba otrzymuje na przykład rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne. Istotne jest, aby ostatnim tytułem ubezpieczenia związanym z pracą zarobkową było ubezpieczenie pracownicze. Ale nawet od tej reguły jest wyjątek.

Jaki?

Jeśli mężczyzna, który będzie ubiegać się o emeryturę w ZUS wykaże, że pracował na etacie, a więc jako pracownik, przez cały 35-letni okres wymagany do przyznania świadczenia.

Nawet jeśli obecnie prowadzi na przykład działalność gospodarczą?

Tak. Wtedy ZUS nie interesuje, jaki jest ostatni tytuł ubezpieczenia, ale sam fakt posiadania wymaganego okresu ubezpieczenia pracowniczego.

Czyli mężczyzna urodzony w 1946 roku, który obecnie prowadzi firmę, ale wcześniej przepracował 37 lat na etacie, będzie mógł skorzystać z emerytury?

Tak.

A co z tymi, którzy nie spełnią tych warunków?

Aby uzyskać emeryturę, muszą przez co najmniej 6 miesięcy poprzedzających zgłoszenie wniosku pozostawać w ubezpieczeniu pracowniczym.

Czyli osoba, która obecnie prowadzi firmę, może ją wyrejestrować i przynajmniej przez pół roku być pracownikiem?

Tak.

Czy ZUS wymaga, żeby był to pełny etat?

Nie. Wystarczy pracować na przykład na pół etatu.

przeczytaj cały wywiad >>