Kodeks spółek – rewolucyjne ułatwienia

Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl) , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

kw. 22, 2008


KODEKS SPÓŁEK – REWOLUCYJNE UŁATWIENIA

Iformacja Ministerstwa Gospodarki z 22 kwietnia 2008 r.

Obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do 5 tys. zł, a w spółkach akcyjnych do 100 tys. zł, a także zniesienie obowiązku przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne – to tylko niektóre ze zmian zawartych w nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, którą 22 kwietnia br. przyjął rząd.

Kolejne ułatwienia dla firm zostały wypracowane przez międzyresortowy zespół pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”.

Obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią istotną barierę rozwoju i funkcjonowania firm w Polsce nakładając na nie m.in. kosztowne, często zbędne sankcje i obowiązki administracyjne. Nowelizacja znosi m.in. obowiązek przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne. Jest to obecnie wymagane, w przypadku gdy przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat osiągnęły wartość, która zobowiązuje firmę do prowadzenia ksiąg rachunkowych (800 tys. euro rocznie).

Ponadto Kodeks utrudnia powstawanie nowych spółek poprzez wysokie wymagania względem posiadanego przez założycieli kapitału początkowego. Zaakceptowana przez rząd nowelizacja przewiduje obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 do 5 tys. zł i w spółkach akcyjnych z 500 do 100 tys. zł.

Zawierająca propozycje MG nowelizacja eliminuje też inne utrudnienia wynikające z obecnych przepisów Kodeksu spółek handlowych:

Ograniczenie do wartości nabywanej firmy odpowiedzialności wspólników spółek osobowych za zobowiązania wnoszonego aportem przedsiębiorstwa jednoosobowego. Dodatkowo przy rozliczeniach będzie obowiązywał stan finansowy spółki w chwili wniesienia, a ceny z dnia zaspokojenia wierzyciela.
Ograniczenie wymogów formalnych dla jednoosobowych spółek kapitałowych. Dzięki nowelizacji wspólnicy lub akcjonariusze nie będą już musieli notarialnie poświadczać podpisu składanego na oświadczeniach woli.

Wprowadzenie przepisów, które precyzyjnie określają dzień wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych.

Skrócenie okresu zwrotu dopłat z tytułu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki. Będą one mogły zostać zwrócone wspólnikom już po miesiącu od daty publikacji ogłoszenia o zamiarze zwrotu dopłat (do tej pory okres ten wynosił 3 miesiące).

Znaczne ograniczenie obowiązków spółek akcyjnych w zakresie podawania do publicznej wiadomości uchwał i sprawozdań. Uchylono m.in. obowiązek ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uchwał WZA obradujących w trybie art. 405, tj. bez formalnego zwołania.

Obniżenie z 10 do 5 tys. zł kary nakładanej na członków zarządów spółek handlowych za złożenie niekompletnego zamówienia handlowego lub innych informacji, o których mowa w art. 127 § 5.

Przedłużenie o kolejne 2 lata, do 31.12.2010 r. okresu na wymagane przepisami Kodeksu podwyższenie kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych to jedna z 21 propozycji legislacyjnych MG w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, autorstwa wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda.

***


Wyeliminuje ona m.in. nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników oraz obniży poziom obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce akcyjnej. Projekt został uzgodniony w ramach grupy międzyresortowej, w składzie: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.