Emerytalna dyskryminacja mężczyzn – odpowiedź MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

kw. 24, 2008

Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwietnia 2008 r.

Odpowiedź MPiPS na artykuł „Emerytalna dyskryminacja mężczyzn” opublikowany w Gazecie Wyborczej 21 kwietnia 2008 r.

W związku z artykułem pana Leszka Kostrzewskiego pod tytułem „Emerytalna dyskryminacja mężczyzn, zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” z dnia 21 kwietnia 2008 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że:

1) Bez względu na płeć emerytury wypłacane przez zakłady emerytalne podlegają dziedziczeniu, jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu pierwszych trzech lat wypłat. W pierwszej kolejności dziedziczą osoby wskazane przez zmarłego emeryta, w następnej – małżonek, który pozostawał we wspólnocie majątkowej lub w ostateczności – dziedziczona emerytura wchodzi do masy spadkowej.

2) W przypadku, gdy umiera członek OFE, w tym również członek OFE pobierający emeryturę okresową z OFE, środki zgromadzone w OFE również podlegają dziedziczeniu (ustawa z 28 sierpnia 1997 roku). Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz przekazuje połowę środków na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli środki nie mogą zostać przekazane w ten sposób, przekazywane są osobom uprawnionym wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku środki wchodzą w skład spadku.

Zasady te dotyczy w równym stopniu kobiet i mężczyzn, nie ma więc nierównego traktowania płci ze względu na okres gwarantowanej wypłaty.