Dorabianie na emeryturze i rencie

Gazeta Prawna , autor: Agata Rogulska , oprac.: GR

kw. 28, 2008


Gazeta Prawna z 28 kwietnia 2008 r. odpowiada na szereg pytań dotyczących możliwości dodatkowego zarobkowania przez emerytów i rencistów. W artykule czytamy m.in.:

ILE MOŻNA DOROBIĆ DO WYPŁACANEJ PRZEZ ZUS EMERYTURY ALBO RENTY

 
Emeryci i renciści muszą wiedzieć, że osiąganie dodatkowych przychodów może wpłynąć na wysokość wypłacanego im przez ZUS świadczenia. Dlatego warto znać zasady zawieszenia oraz zmniejszenia emerytur i rent, aby dokonać kalkulacji, czy podjęcie dodatkowej pracy albo działalności będzie opłacalne.

Prowadzę firmę i chcę do porządkowania dokumentacji zatrudnić osobę, która pobiera z ZUS rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wiem, że w zależności od wysokości przychodu ZUS może zmniejszyć albo zawiesić jej wypłatę świadczenia. Czy jeśli podpiszę z tą osobą umowę zlecenia na trzy miesiące, to ZUS może zmniejszyć albo zawiesić jej świadczenie?

TAK
Na zawieszenie albo zmniejszenie renty z tytułu niezdolności do pracy wpływ ma rodzaj zawartej umowy z dorabiającym rencistą i wysokość osiąganego przychodu. Przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc m.in. z umowy zlecenia, może spowodować zmniejszenie albo zawieszenie świadczenia.

Rencistka zatrudniona na podstawie umowy zlecenia będzie otrzymywała rentę w pełnej wysokości, jeżeli przychód z tej umowy nie przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS (od 1 marca 2008 r. 2029,90 zł). Trzeba jednak pamiętać o tym, że rozliczenie emerytów po zakończeniu roku może być roczne. Jeżeli dla rencistki umowa zlecenia byłaby jedynym źródłem przychodu w całym roku kalendarzowym 2008, to kwota uzyskanego przychodu w okresie trzech miesięcy rozłożyłaby się na cały rok. Oznacza to, że w okresie tym mogłaby ona zarobić zdecydowanie więcej niż tzw. niższa dopuszczalna kwota przychodu. Jeżeli zarobiłaby np. 4 tys. zł miesięcznie, to wprawdzie przychód w takiej wysokości powodowałby zawieszenie świadczenia w ciągu tych trzech miesięcy, ale po rocznym rozliczeniu po zakończeniu roku miałaby prawo do tego świadczenia w pełnej wysokości, gdyż przychód nie przekroczyłby dopuszczalnych rocznych kwot przychodu.

Nasz pracownik w marcu uzyskał prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Chce nadal pracować, ale w obniżonym wymiarze czasu pracy. Chce też otrzymywać rentę w pełnej wysokości. Czy można tak ustalić wysokość pensji, aby nie miała ona wpływu na wysokość wypłacanego przez ZUS świadczenia?

TAK
Renta z tytułu niezdolności do pracy będzie wypłacana w przysługującej wysokości, jeśli rencista będzie osiągał przychód nieprzekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS (obecnie 2029,90 zł). Wysokość dopuszczalnych miesięcznych kwot przychodu ulega zmianie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku.

Jeżeli zatem pracownik będzie osiągał wynagrodzenie poniżej 2029,90 zł, to ZUS będzie wypłacał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w pełnej wysokości. Nie ma przy tym znaczenia, czy przychód ten będzie osiągany z tytułu zatrudnienia w pełnym, czy też zmniejszonym wymiarze czasu pracy. Dla ZUS istotna jest wysokość osiąganego przychodu.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej.