Zmniejszanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Gazeta Prawna , autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

kw. 29, 2008

Gazeta Prawna z 29 kwietnia 2008 r. publikuje materiał, w którym przedstawione są typowe sytuacje pozwalające na zmniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Czytamy w nim m.in.:

KIEDY I W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZMNIEJSZYĆ PODSTAWĘ DO OBLICZENIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne może być za dany miesiąc zmniejszona. Jest to możliwe, m.in. gdy przedsiębiorca rozpocznie prowadzenie działalności w trakcie miesiąca, zachoruje i otrzyma zasiłek chorobowy, za przerwę we współpracy
a także gdy osoba z nim współpracująca będzie pomagała przy prowadzeniu działalności tylko przez część miesiąca.

Czy wykazywać składki od zasiłku?

Nasza pracownica 1 kwietnia urodziła dziecko i nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. 30 kwietnia otrzyma 2400 zł zasiłku. Osoba ta równocześnie prowadziła działalność gospodarczą. Z umowy o pracę jej wynagrodzenie było wyższe od minimalnego, więc z prowadzonej równocześnie działalności opłacała tylko składkę zdrowotną. Działalność zakończyła 15 kwietnia. Czy od 1 do 15 kwietnia nie powinniśmy za nią wykazywać składek z tytułu pobierana zasiłku? Jak ustalić podstawę, od której powinny być opłacone składki z tytułu pobierania zasiłku?

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów do ubezpieczeń. Składki na te ubezpieczenia wykazuje podmiot wypłacający zasiłek. Jeżeli więc płatnikiem zasiłku jest pracodawca, to on musi ustalić, czy dana osoba podlega ubezpieczeniom oraz naliczyć składki.

W przedstawionej sytuacji ubezpieczona nie będzie podlegała ubezpieczeniom z tytułu pobierania zasiłku w okresie od 1 do 15 kwietnia, gdyż miała wówczas inny tytuł do ubezpieczeń – działalność gospodarczą. Wobec tego z działalności powinna zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i opłacić składki za ten okres. Natomiast po zakończeniu prowadzenia działalności, tj. od 16 kwietnia, będzie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru składek z tytułu pobierania zasiłku stanowi kwota wypłaconego zasiłku. Zasiłek zostanie wypłacony za okres od 1 do 30, ale ubezpieczeniu z tytułu pobierania zasiłku osoba ta podlega tylko od 16 do 30. Wobec tego podstawa wymiaru składek powinna zostać zmniejszona.

Gdy w okresie pobierania zasiłku uprawniona ma inny tytuł do ubezpieczeń, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie stanowiła kwota zasiłku macierzyńskiego za okres, w którym nie miała ona innego tytułu do ubezpieczeń, oprócz pobierania zasiłku macierzyńskiego. Podstawa będzie zatem wynosiła 2400 zł (kwota zasiłku za cały miesiąc): 30 (liczba dni w kwietniu) = 80 (zasiłek za jeden dzień), 80 x 15 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 1200 zł.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej