Co najlepiej ofiarować podwładnym

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

maj 5, 2008


Rzeczpospolita z 2 maja 2008 r. omawia świadczenia wolne od podatku dochodowego, a także składek ZUS i zdrowotnej. Artykuł zawiera m.in. poniższe zestawienie.

CO NAJLEPIEJ OFIAROWAĆ PODWŁADNYM

Wolne od podatku dochodowego są: Wolne od składek ZUS i zdrowotnej są:
świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia. przysługujące na podstawie przepisów o bhp, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw tub przepisów wykonawczych (art. 21 ust. 1 pkt 11 updof) wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra (§ 2 pkt 1 ppkt 6 rozporządzenia z 18 grudnia 1998r)
świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bhp, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych (art. 21 ust. 1 pkt 11a updof) wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo dążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bhp, nie może wydać pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych (§ 2 pkt 1 ppkt 6 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r.)
wartość otrzymanych od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bhp, nie może wydać pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (art. 21 ust. 1 pkt 11b updot) wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł (§ 2 pkt 1 ppkt 11 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r.)
wartość wyżywienia dla tłumaczy (pilotów) towarzyszących gościom zagranicznym przybywającym do Polski w ramach programów i umów, z wyjątkiem ekwiwalentów za to wyżywienie (art. 21 ust. 1 pkt 76 updof)