Niepełnosprawny jako telepracownik

Rzeczpospolita , autor: Ewa Drzewiecka , oprac.: GR

Maj 14, 2008


Rzeczpospolita z 14 maja 2008 r. rozwiązuje szereg problemów dotyczących telepracy. Jeden z nich dotyczy zatrudniania w charakterze telepracowników osób niepełnosprawnych.
W artykule czytamy m.in.:

NIEPEŁNOSPRAWNY JAKO TELEPRACOWNIK

Chcę przyjąć do pracy osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy zatrudniając w formie telepracy takie osoby, muszę spełniać jakieś dodatkowe warunki?

NIE
W telepracy można zatrudniać zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bez zapewnienia warunków pracy chronionej. Nie jest także konieczna pozytywna opinia PIP o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Zgodnie bowiem z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej m.in. w przypadku zatrudnienia w formie telepracy.

Podstawa prawna

Art 4 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92).

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej.