Refundacje składek ZUS dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Lukasz Andrzejwski , oprac.: GR

maj 18, 2008


REFUNDACJE SKŁADEK ZUS DLA RENCISTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – WYJAŚNIENIA I NOWE PROPOZYCJE PFRON

Krytyka jaka spadła na PFRON w związku z problemami rencistów prowadzących działalność gospodarczą z pozyskiwaniem refundacji składek ZUS sprawiła, że Fundusz postanowił przedstawić swoje wyjaśnienia w tej sprawie oraz zaprezentować nowe działań, których celem będzie usprawnienie procesu refundacji.

Fundusz zwołał w tej sprawie konferencję prasową, która odbyła się 15 maja 2008 roku w centrali PFRON w Warszawie.

Zdaniem PFRON za opóźnienia w wielu przypadkach odpowiadają sami beneficjenci.
PFRON wyliczył trzy główne grupy błędów które popełniają.

1. Niedokładne przestrzeganie wymogów procedury rejestracyjnej, a w szczególności pomijanie niezbędnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Brak wiedzy o tym, że sama rejestracja nie wystarcza do otrzymywania refundacji, a niezbędne jest również comiesięczne składanie informacji i wniosków.

3. Niedokładne wypełnianie wymogów procedury składania dokumentów, w szczególności pomijanie lub niepoprawne podawanie kluczowych danych.

Aby zapobiec opisanym powyżej sytuacjom Fundusz podjął kilka działań.

1. Osoby składające formularze w formie papierowej lub elektronicznej otrzymają od Funduszu szczegółową „instrukcję korzystania z systemu”.

2. Każdy oddział Funduszu zorganizuje na swoim terenie spotkania informacyjne poświęcone upowszechnieniu i ugruntowaniu umiejętności korzystania z systemu.

3. Uruchomiony zostanie dodatkowy Call Center, którego operatorzy, mający dostęp do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji udzielać będą bezpośredniego wsparcia beneficjentom.

W konferencji wzięli udział: Marian Leszczyński – prezes funduszu, Andrzej Sochaj – zastępca prezesa do spraw finansowych oraz Szczepan Wroński – zastępca dyrektora Wydziału Finansowego PFRON.

Info Bazę reprezentował Łukasz Andrzejewski, który zgłosił kilka uwag i uzyskał wyjaśnienia dotyczące problematycznych obszarów pracy w Systemie SODiR.

Opracowanie: Adam Banaszek