Obradowały komisje senackie

KIGR , autor: Ewa Brożyna , oprac.: GR

cze 3, 2008

POSIEDZENIE SENACKIEJ KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ KOMISJI ZDROWIA

Dnia 29 maja 2008 r., w Senacie, odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Komisji Zdrowia, którego tematem była: „Rehabilitacja, terapia, przygotowanie zawodowe oraz praca dla osób niepełnosprawnych – ocena funkcjonowania obecnych rozwiązań oraz rekomendacja zmian w oparciu o prace Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia Senatu IV kadencji.”

Przedstawiciel Ministra Zdrowia przedstawił informację o zaopatrzeniu osób niepełnosprawnych w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, o rehabilitacji medycznej i o ochronie zdrowia psychicznego. Zapewnił, że Minister Zdrowia dostrzega problemy środowiska osób niepełnosprawnych i rozumie konieczność udzielania im pomocy i wsparcia ze strony całego społeczeństwa. Z tych powodów, stale podejmuje działania, które zmierzają do zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczeń zdrowotnych, udzielanych tym osobom.

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podkreślił istotny wkład środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne.

Zwrócił uwagę na istotny problem, który dotyczy osób niepełnosprawnych, to jest na ich aktywność zawodową. Jest ona rażąco niska w stosunku do innych krajów. Zwiększenie dynamiki wzrostu zatrudnienia tych osób musi być ważnym elementem polityki państwa.

Wśród zamierzeń Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które powinny przyczynić się do wzrostu wskaźnika aktywności osób niepełnosprawnych wskazał na:

  • nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której skutkiem będzie możliwość pobierania świadczenia rentowego oraz renty socjalnej w pełnej wysokości pomimo podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną,
  • doprowadzenie do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach budżetowych,
  • programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania ze środków PFRON asysty osoby niepełnosprawnej jak i przygotowywany program dotyczący telepracy, który w czerwcu zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej PFRON oraz inne programy które stwarzają realne możliwości wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przedstawił plany Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych:

  • 23 czerwca br. prezentowana będzie ustawa o równym traktowaniu osób niepełnosprawnych łącznie z wynikami prac,
  • Prowadzone są prace nad ustawą o polskim języku migowym. We współpracy z organizacjami pozarządowymi przygotowywane są założenia do tej ustawy,
  • Trwają przygotowania do ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która została podpisana w marcu 2007 r.,
  • Trwa przegląd obowiązujących przepisów pod kątem równego korzystania z praw obywatelskich i społecznych przez osoby niepełnosprawne i prace nad przygotowaniem kolejnej ustawy, która z założenia będzie ustawą horyzontalną,
  • Trwają prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dostosowującej jej przepisy do nowych regulacji wspólnotowych. Jednakże istnieją rozbieżności interpretacyjne dotyczące możliwości finansowania niepełnosprawnych pracowników będących w zatrudnieniu, o których wyjaśnienie zwrócono się do Komisji,
  • Powołano Zespół, zadaniem którego będzie zdiagnozowanie obecnie funkcjonujących systemów orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy w celu ujednolicenia orzecznictwa.


W przerwie posiedzenia Komisji powołany został Parlamentarny Zespół do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Opracowała:
Ewa Brożyna
Konsultant ds. Rehabilitacji i Zatr. Osób
Niepełnosprawnych KIG-R