Podatkowe rozliczanie świadczeń emerytalnych i rentowych

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

cze 3, 2008


Gazeta Prawna z 2 czerwca 2008 r. publikuje artykuł dotyczący podatkowego rozliczania świadczeń emerytalnych i rentowych. Czytamy w nim m.in.: 

JAK PODATKOWO ROZLICZYĆ ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE EMERYTOM I RENCISTOM
 
Od rodzaju świadczenia przyznawanego emerytowi lub renciście zależy m.in. wysokość podatku, jaki trzeba będzie zapłacić. Czasem będzie to PIT obliczony według skali podatkowej, innym razem podatek zryczałtowany.

Przychody z tytułu emerytur i rent opodatkowane są oczywiście zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Jednak dziś zajmujemy się rozliczeniami podatkowymi świadczeń przyznawanych emerytom i rencistom. W tej sytuacji więc trzeba zacząć od wyjaśnienia, jak jest opodatkowana odprawa emerytalna. Odprawa emerytalna podlega PIT na zasadach przewidzianych dla przychodów ze stosunku pracy. Jeżeli bowiem odprawę emerytalną może otrzymać tylko pracownik, to wypłacenie jej emerytowi lub renciście nie może skutkować zastosowaniem opodatkowania w formie ryczałtu. Przychody ze stosunku pracy – a więc i odprawy emerytalne – które są wypłacane po uzyskaniu statusu emeryta lub rencisty, podlegają opodatkowaniu jako przychody ze stosunku pracy.

Organy rentowe podwyższają należne od 1 stycznia 1992 r. krajowe emerytury i renty przeliczając je w taki sposób, aby po potrąceniu podatku dochodowego od tych emerytur i rent nie były one niższe niż przed przeliczeniem, a także, by wskaźniki wysokości świadczeń oraz wysokości wynagrodzenia nie uległy obniżeniu. Jeżeli u podatników, którzy osiągają wyłącznie przychody z tytułu emerytur i rent niepodlegających wspomnianemu podwyższeniu, po odliczeniu podatku według skali PIT, pozostaje kwota przychodu niższa niż kwota stanowiąca 20 proc. górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej w stosunku rocznym, podatek określa się tylko w wysokości nadwyżki ponad tę kwotę.

W przypadku świadczeń przyznawanych emerytom i rencistom w niektórych przypadkach będzie miał zastosowanie podatek zryczałtowany.

Przepisy ustawy o PIT przewidują bowiem, że od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy w wysokości 10 proc. należności.

Nie wszystkie świadczenia dla emerytów i rencistów są opodatkowane. Niektóre podlegają zwolnieniom z PIT. Część jest zwolniona z podatku w ogóle, część w granicach określonego limitu.

Wolne od PIT są m.in.:

– świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy
oraz od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,

– wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent,

– zapomogi pieniężne, o których mowa w ustawie o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny,

– wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów i rencistów z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych,

– wypłacone, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki,

– świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Podatkowej.