Zwrot nadpłaconych składek do zus

Rzeczpospolita , autor: A.Kol , oprac.: GR

mar 8, 2007

Zatrudniam jednego pracownika w wymiarze 3/4 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem brutto 850 zł (jest to jedyne miejsce jego zatrudnienia). Za 2006 r. odprowadzałam do ZUS składkę na Fundusz Pracy od tego wynagrodzenia. W styczniu 2007 r. zorientowałam się, że składka ta nie powinna być odprowadzana, bo pracownik otrzymywał w 2006 r. wynagrodzenie niższe od minimalnego (899,10 zł). W lutym br. odpowiednio skorygowałam raporty ZUS za 2006 r. i o kwotę nadpłaty pomniejszyłam składkę na ubezpieczenie społeczne za styczeń br. płatną w lutym. Jak zewidencjonować to zdarzenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (nie złożyłam jeszcze zeznania podatkowego za 2006 r.) – pyta czytelniczka DF.

W tej sytuacji możliwe są dwa wyjścia – albo korekta kosztów za 2006 r., albo dopisanie nadpłaconej kwoty, wcześniej zaliczonej do kosztów, a w 2007 r. zwróconej" przez ZUS (w formie potrącenia) do przychodu z działalności gospodarczej. W tym drugim przypadku podstawą prawną jest art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej zwróconych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Skoro zapłacone składki zostały zaliczone do kosztów, będą przychodem firmy w miesiącu otrzymania ich zwrotu (w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy je zewidencjonować w kolumnie 8 pozostałe przychody").

Gdyby składki były opłacone prawidłowo, zgodnie z przepisami, a dopiero po czasie okazały się nienależne, nie byłoby powodu do korekty wcześniejszego rozliczenia po otrzymaniu zwrotu tych wydatków. Bez wątpienia właściwy byłby drugi sposób postępowania.

Z pytania czytelniczki wynika jednak, że od początku były to wpłaty nienależne, zapłata składek była wynikiem popełnionego przez nią błędu. To mogłoby przemawiać za tym, że właściwa jest pierwsza metoda – korekta kosztów za poszczególne miesiące 2006 r.

Niemniej trzeba wziąć pod uwagę, że czytelniczka faktycznie poniosła te wydatki w związku z pro -wadzoną działalnością. Mimo że w świetle prawa składki były nienależne, to jednak był to wydatek obciążający jej firmę, poniesiony w związku z zatrudnieniem pracownika. Poza tym postawienie go w kosztach 2006 r, a powiększenie o tę kwotę przychodu za luty 2007 r. (w którym to miesiącu nadpłata zostanie zaliczona na poczet bieżących zobowiązań wobec ZUS) jest z pewnością rozwiązaniem mniej skomplikowanym. Ponieważ w grę wchodzą niewielkie kwoty, nie wpłynie to istotnie na wysokość podatku, więc nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe. Warto jednak upewnić się w swoim urzędzie skarbowym, który sposób postępowania uznaje on za prawidłowy.

Mimo że w lutym 2007 r. część bądź całość należnych za styczeń składek ZUS zostanie pokryta nadpłatą, to oczywiście nie wpłynie to na możliwość zaliczenia ich do kosztów podatkowych (ewentualnie odliczenia od dochodu z działalności gospodarczej).

Więcej Rzeczpospolita.