Odpowiedzialność PFRON za nieterminowe wypłaty

Gazeta Prawna , autor: LUIZA KLIMKIEWICZ , oprac.: GR

cze 6, 2008

 
PFRON MOŻE PONIEŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIETERMINOWĄ WYPŁATĘ REFUNDACJI OPŁACONYCH SKŁADEK ZUS

Jeżeli PFRON nie wypłaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych lub wypłaci ją w niewłaściwym terminie, wówczas podmioty uprawnione do jej otrzymania mogą złożyć skargę lub zażalenie. Uprawniony może również żądać wypłaty odszkodowania.


Skarga

Zainteresowany może złożyć skargę do ministra pracy i polityki społecznej na podstawie art. 221 k.p.a. Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez PFRON albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżącego, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Należy w niej opisać zaistniałe nieprawidłowości i wnieść o ich niezwłoczne usunięcie.

Skarga nie ma sformalizowanego charakteru, jednak musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnoszącego. Skargi niezawierąjące tych elementów pozostawia się bez rozpoznania.  Minister ma do 30 dni na jej rozpatrzenie. W tym czasie wzywa PFRON do przedstawienia wyjaśnień w sprawie i gromadzi inne materiały dotyczące nieprawidłowości, które pozwolą na ocenę zasadności skargi.

Po jej rozpatrzeniu minister pracy i polityki społecznej zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Jeżeli uzna ją za zasadną, wówczas może – jako organ nadzorujący PFRON – nakazać załatwienie sprawy w określonym terminie oraz nakazać podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zaistniałych nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 225 k.p.a. skarżący nie może ponieść negatywnych konsekwencji w związku ze złożeniem skargi (np. PFRON nie może celowo zwlekać z załatwieniem sprawy).


Zażalenie

Wnioskodawca ma prawo do wniesienia zażalenia do ministra pracy i polityki społecznej na nieterminowe załatwienie sprawy przez PFRON na podstawie art. 37 k.p.a. Przepis ten stosuje się także do niezachowania szczególnych terminów pozakodeksowych, a więc także do terminów określonych w ustawie o rehabilitacji i w rozporządzeniu w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Zażalenie powinno zawierać takie same elementy jak skarga, a także opis zaistniałej sytuacji i wskazanie na bezczynność organu. Nie wymaga natomiast szczegółowego uzasadnienia.

Jeżeli minister uzna zażalenie za uzasadnione, wówczas wyznaczy dodatkowy – możliwie najkrótszy termin załatwienia sprawy, zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Zażalenie może również zawierać wniosek o ukaranie osób winnych za zaistniałą sytuację.

Odszkodowanie

Kwestie związane z wypłatą refundacji regulują przepisy prawa administracyjnego. Natomiast w szczególnych sytuacjach, gdy w wyniku działania PFRON doszłoby do wyrządzenia wymiernej szkody, wnioskodawca może żądać wypłaty odszkodowania w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 417 k.c. za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Za zaniechania prezesa zarządu PFRON odpowiada PFRON jako jednostka posiadająca osobowość prawną.

Warto podkreślić, że postępowanie o wypłatę odszkodowania jest długotrwałe, a udowodnienie przed sądem odpowiedzialności za szkodę nie jest łatwe.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 6 czerwca 2008 r.