Do składek dobrowolnych nie stosuje się umorzenia…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 8, 2007

Do składek dobrowolnych nie stosuje się umorzenia

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalno -rentowe wygasa gdy niedotrzymany został termin zapłaty składki. Dzieje się to również, mimo że osoba zobowiązana nie ponosi winy za jej nieopłacenie ubezpieczenie. Tylko złożenie do ZUS wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie daje szansę na kontynuowanie ubezpieczenia.

STAN FAKTYCZNY

Ubezpieczony odwołał się od decyzji organu rentowego, w której stwierdzono, że nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu, ponieważ jako zobowiązany nie opłacił składek za wymagane okresy, a następnie złożył wniosek o ich- umorzenie. Podnosił on, że nie-umorzenie składek przez ZUS może .doprowadzić do katastrofalnych skutków zarówno dla wnioskodawcy, jak i jego rodziny. Sąd okręgowy oddalił odwołanie uznając racje organu rentowego.

UZASADNIENIE

Sąd II instancji oddalił apelację, w której apelujący domagał się dodatkowo zwolnienia od składek za okresy nie opłacone, a także możliwości kontynuowania ubezpieczenia.

Sąd zauważył, iż zgodnie z przepisami osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym, mogą po ustaniu tych ubezpieczeń kontynuować je dobrowolnie, ale ubezpieczenia te ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Sąd zaakceptował pogląd, że dobrowolne ubezpieczenie nierozerwalnie jest związane z bieżącym wpływem składek, a brak wpłaty powinien być bowiem traktowany jako zerwanie umowy niezależnie od przyczyn, które stan taki spowodowały.

Należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez ZUS, ale dotyczy to tylko składek na ubezpieczenia obowiązkowe, bo tylko z tym rodzajem ubezpieczeń związany jest przymus ich opłacania. Tylko na wniosek ubezpieczonego ZUS może wyrazić zgodę na opłacenia składki po terminie.

Aby móc podlegać ubezpieczeniom dobrowolnym osoby, które są tym zainteresowane zgłaszają wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w terminie 30 dni od ustania ubezpieczeń społecznych. Jeżeli dobrowolne ubezpieczenie wygaśnie, a mimo to wpłynęły składki z tego tytułu, można skutecznie domagać się ich zwrotu.

Więcej Gazeta Prawna.