Zmiany w rozliczaniu składek

www.zus.pl , autor: Departament Realizacji Dochodów ZUS , oprac.: GR

czerwiec 10, 2008


ZMIANY W ROZLICZANIU SKŁADEK ZUS

Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. określające szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe rozporządzenie weszło w życie z dn. 22 maja br. i zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie z 30 grudnia 1998 r.

Celem rozporządzenia jest określenie:

1. szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek i wypłaconych zasiłków oraz świadczeń rodzinnych,

2. kolejności zaliczania dokonanych na poczet składek wpłat,

3. zasad i trybu sporządzania przez Zakład z urzędu dokumentów ubezpieczeniowych,

4. zasad i trybu korygowania przez Zakład z urzędu błędów stwierdzonych w dokumentach ubezpieczeniowych,

5. zasady i tryb wprowadzania i korygowania przez Zakład z urzędu danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek.

Zasady wynikające z nowego rozporządzenia w wielu uregulowanych w nim kwestiach, są zgodne z dotychczas obowiązującymi zasadami i trybem postępowania.

Postanowienia nowego rozporządzenia wprowadzają jednak szereg zmian.

Zgodnie z nowymi zasadami tylko za zgodą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możliwa jest korekta, wynikającej z dowodu wpłaty, dyspozycji płatnika co do miesiąca, za który ma być rozliczona wpłata. W Rozporządzeniu wskazano na konieczność zgodności rachunkowej danych zawartych w deklaracji korygującej z danymi z raportów oraz raportów imiennych korygujących, z równoczesnym wskazaniem, że do deklaracji korygującej załącza się tylko raporty, które wymagały skorygowania. Doprecyzowano też uprawnienie płatników składek do wypłacania i rozliczania w deklaracji rozliczeniowej w ciężar składek, świadczeń rodzinnych należnych za okres do 31 sierpnia 2006 r.

Rozporządzenie wprowadza, jako jedną z możliwości zakończenia postępowania wyjaśniającego w zakresie dokumentów ubezpieczeniowych, sporządzanie tych dokumentów z urzędu przez Zakład. Doprecyzowuje także, iż zwroty nadpłat z tytułu rozliczenia w ciężar składek kwot uznań, przewyższających należne składki, będą dokonywane na ogólnych zasadach wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

pobierz pełny tekst rozporządzenia >>>