Wypłaty zasiłków opiekuńczych od 14 czerwca

ZUS , autor: Służby Prasowe ZUS , oprac.: GR

cze 13, 2008

Opracowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 13 czerwca 2008 r.

WYPŁATA ZASIŁKÓW OPIEKUŃCZYCH OD 14 CZERWCA 2008 R.

Z dniem 14 czerwca 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 93, poz. 582). Jej przepisy nadały nowe brzmienie art. 32 ust. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).

W związku z tym, od 14 czerwca 2008 r. prawo do zasiłku opiekuńczego w pełnym zakresie na zasadach określonych w art. 32 nabywają ubezpieczeni, którzy są objęci dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym. Osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnie zasiłek opiekuńczy przysługuje więc w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

b. porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

c. pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej

2. chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat

3. innym chorym członkiem rodziny.

Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. uregulowały prawo do zasiłku opiekuńczego przysługującego osobom objętym dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym w sposób kompleksowy i identyczny jak dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo.

pobierz pełny tekst ustawy >>

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych