Wypoczynek załogi na koszt szefa

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

cze 13, 2008


WYPOCZYNEK ZAŁOGI NA KOSZT SZEFA JEST ZWYKLE OPODATKOWANY RZADZIEJ OSKŁADKOWANY

Jeśli chcesz dofinansować zagraniczny wyjazd podwładnego, wycieczkę krajową czy wczasy pod gruszą, licz się z tym, że od tej dopłaty zapłacisz taki sam podatek, jak od miesięcznej pensji.

I to niezależnie od tego, czy pomocy udzielisz z funduszu socjalnego, funduszu związkowego, czy ze środków obrotowych firmy. Bez podatku są tylko dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników, a i to pod warunkiem że nie ukończyły 18 lat.

W wielu firmach głównym źródłem finansowania letniego wypoczynku pracowników jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przypomnijmy, że muszą go tworzyć pracodawcy:

– ze sfery budżetowej bez względu na liczebność personelu;

– spoza budżetówki, którzy zatrudniali 1 stycznia 2008 r. co najmniej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie zrezygnowali z utworzenia tego funduszu.

Wynika tak z art. 3 ust 1 ustawy z 4 marca 1996 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzlI z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Jeśli we właściwym czasie (w dużych firmach do końca 2007 r.) szef poinformował załogę, że nie będzie tworzył funduszu socjalnego, to nie musi już wypłacać żadnych świadczeń urlopowych (oczywiście nie mówimy tu o ekwiwalencie za niewykorzystany urlop).

Inaczej jest w firmach, które 1 stycznia 2008 r. zatrudniały mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Mogą one tworzyć fundusz lub – w zamian – wypłacać świadczenia urlopowe. Wolno im też zrezygnować z jednego i drugiego, ale wtedy powinny były do 31 stycznia 2008 r. zawiadomić o tym załogę.

Część firm nie rezygnuje jednak ze świadczeń urlopowych i wypłaca je – zgodnie z przepisami – raz w roku tym pracownikom, którzy korzystają z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Trzeba tylko pamiętać, by od uiszczanych świadczeń potrącić zaliczkę na podatek.

Nie odliczamy natomiast składek ZUS i na ubezpieczenia zdrowotne. Potwierdza to § 2 pkt 1 ppkt 21 rozporządzenia ministra pracy z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106). Składki trzeba odprowadzić tylko wtedy, gdy kwota świadczenia urlopowego jest wyższa niż równowartość odpisu na fundusz socjalny, czyli na zatrudnionego w normalnych warunkach w tym roku od 906,61 zł.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 marca 2008 r.