Zaświadczenia pozwoli nie płacić cudzych podatków

Rzeczpospolita , autor: Paweł Sylwestrzak , oprac.: GR

cze 24, 2008


Rzeczpospolita z 23 czerwca 2008 r. publikuje materiał o możliwych problemach związanych z zaległościiami podatkowymi i wobec ZUS przy zakupie przedsiębiorstwa. Czytamy w nim m.in.:

UZYSKANIE NA CZAS ZAŚWIADCZENIA POZWOLI NIE PŁACIĆ CUDZYCH PODATKÓW
Rzeczpospolita/23.06.2008/Paweł Sylwestrzak

Nabywca odpowiada za zaległości związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, które nabył. Może się jednak od tego uwolnić. Wystarczy, że uzyska zaświadczenie z urzędu skarbowego

Powinno ono potwierdzać, że zbywca nie ma zaległości podatkowych. Problem w tym, że zaświadczenie to jest ważne jedynie przez pewien czas.

Art. 306g ordynacji podatkowej mówi, że nabywca może wystąpić do organów podatkowych właściwych dla zbywcy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości jego zaległości podatkowych. Zaświadczenie to powinno być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. W zaświadczeniu organ podatkowy wskazuje ogólną wysokość zaległości podatkowych zbywającego. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 112 § 6 ordynacji podatkowej nabywca nie odpowiada za zaległości, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu o wysokości zaległości podatkowych.

Ponieważ organy podatkowe mają mało czasu na weryfikację poziomu zaległości podatkowych zbywającego, nie są w stanie przeprowadzić szczegółowej kontroli jego rozliczeń. W praktyce określają wysokość zaległości na podstawie porównania kwot podatków wpłaconych przez zbywcę z kwotami zadeklarowanymi przez niego w składanych deklaracjach podatkowych. Wystawienie zaświadczenia nie musi więc oznaczać, że takie zaległości nie zostaną później ujawnione. Jeśli jednak organy podatkowe nie wskazały zaległości w zaświadczeniu lub wykazały je w wysokości niższej od ujawnionej, nabywca nie odpowiada za zaległości ponad kwotę ujawnioną w zaświadczeniu.

Ordynacja podatkowa mówi, że wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych może nastąpić wyłącznie za zgodą zbywającego. Nabywca powinien więc dołączyć do wniosku pisemną zgodę zbywającego.

Skuteczność zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych zbywającego jest ograniczona w czasie. Zgodnie z art. 112 § 7 ordynacji podatkowej zaświadczenie jest skuteczne, jeżeli od dnia jego wystawienia do dnia transakcji upłynęło 30 dni w razie zbycia przedsiębiorstwa lub jego części albo trzy dni w przypadku zbycia pozostałych składników majątku.
 
Jeżeli transakcja będzie dokonana po upływie trzech lub 30 dni, zaświadczenie zachowuje ważność, jednak w takim wypadku nabywca będzie odpowiadał za zaległości podatkowe zbywcy powstałe po dniu wystawienia zaświadczenia a przed zakończeniem transakcji.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej.