Sprzeciw wobec orzeczenia o stanie zdrowia

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

czerwiec 26, 2008


NIEKORZYSTNE ORZECZENIE O STANIE ZDROWIA MOŻNA ZAKWESTIONOWAĆ WNOSZĄC SPRZECIW
Gazeta Prawna/ 26.06.2008/ Marek Opolski

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje sprzeciw do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej komisji lekarskiej. Należy go wnieść w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpisu orzeczenia.

Jeśli osoba zainteresowana nie zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika, ZUS może wnieść sprzeciw do właściwej komisji lekarskiej. Wniesienie takiego sprzeciwu może spowodować zmianę w zakresie oceny niezdolności do pracy, ale jest również bardzo istotne z punktu widzenia ewentualnego późniejszego postępowania sądowego. Sąd może zmienić decyzję ZUS w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy, gdy wnioskodawca wyczerpał drogę odwoławczą w ZUS.

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. W przypadku wniesieniu sprzeciwu po upływie 14-dniowego terminu, komisja lekarska – co do zasady – go nie rozpatruje. Jednakże uzasadnionych przypadkach, np. gdy przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, ZUS może zdecydować o przywróceniu tego terminu informując o tym osobę zainteresowaną.

Sprzeciw rozpatruje komisja lekarska w składzie trzyosobowym, dokonując rozstrzygnięcia w formie orzeczenia. Osoba zainteresowana jest jeszcze raz wzywana na badanie, chyba że przewodniczący wszystkich komisji lekarskich działających w danym oddziale ZUS stwierdzi, iż dokumentacja lekarska jest wystarczająca do wydania orzeczenia.
 
Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez komisję lekarską bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o świadczenie, ZUS przesyła skierowanie informujące o miejscu, dacie i godzinie tego badania.

Bezpośrednio po przeprowadzeniu badania osoby ubiegającej się o rentę komisja lekarska informuje ją o ustaleniach. Orzeczenie komisji zapada większością głosów.

Orzeczenie komisji lekarskiej stanowi podstawę do wydania przez ZUS decyzji w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia jej odpisu, za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 26 czerwca 2008 r.