Jak będą lustrowani urzędnicy państwowi…

Gazeta Prawna , autor: Arkadiusz Jaraszek , oprac.: GR

mar 8, 2007

Za tydzień kilkadziesiąt tysięcy urzędników państwowych będzie musiało rozpocząć procedurę składania oświadczeń lustracyjnych. Do złożenia oświadczenia lustracyjnego zobowiązani są pracownicy urzędów państwowych oraz członkowie służby cywilnej, którzy urodzili się przed 1, sierpnia 1972 r, (art. 4 pkt 24 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa). Lustracji będą podlegać osoby zajmujące kierownicze stanowiska w urzędach organów władzy publicznej – w tym naczelnych i centralnych organach administracji państwowej. Do osób zajmujących kierownicze stanowiska ustawa zalicza dyrektorów departamentów lub jednostek równorzędnych departamentom oraz zastępców dyrektorów, a także naczelników wydziałów lub jednostek równorzędnych wydziałom.

Termin na złożenie oświadczenia wynosi miesiąc od zawiadomienia o tym obowiązku przez właściwy organ. Niedotrzymanie tęgo obowiązku skutkuje utratą zajmowanego stanowiska. Organem właściwym do dokonania zawiadomienia jest właściwy minister, który kieruje daną jednostką lub kierownik urzędu. Osoby te mają 30 dni na dokonanie zawiadomienia, licząc od 15 marca.

Zgodnie z ustawą lustracyjną oświadczenia o współpracy z SB muszą złożyć również osoby zajmujące kierownicze stanowiska w administracji rządowej, które urodziły się przed 1 sierpnia 1972 r. Do tej grupy zobowiązanych zalicza się dyrektorów, ich zastępców oraz kierowników i ich zastępców zespolonych służb, inspekcji i straży, a także kierowników organów administracji niezespolonej oraz zastępców tych kierowników. Organem odpowiedzialnym do dokonania zawiadomienia ich o tym obowiązku jest natomiast właściwy miejscowo wojewoda.

Osoby podlegające lustracji muszą wypełnić druk oświadczenia, który jest załącznikiem do ustawy lustracyjnej. W części A należy wpisać dane pozwalające na identyfikację.Część B wypełniają osoby, które przyznały się do współpracy z SB.

Więcej Gazeta Prawna.