Urlopy osób niepełnosprawnych

Gazeta Prawna , autor: Dominika Cichocka , oprac.: GR

lip 8, 2008


Gazeta Prawna z 8 lipca 2008 r. publikuje artykuł dotyczący dodatkowych urlopów, jakie przysługują różnym grupom pracowników. Część artykułu dotyczy osób niepełnosprawnych. Czytamy w nim m.in.:
 
URLOPY NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.

Specjalne przywileje w zakresie dłuższego wypoczynku dotyczą wyłącznie tych pracowników, którzy zostali zaliczeni do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zgodnie bowiem z art. 19 ustawy, pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Do dodatkowego urlopu stosuje się przepisy kodeksu pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych. Oznacza to m.in., że dodatkowy urlop musi być udzielony niepełnosprawnemu pracownikowi w naturze, a wypłata ekwiwalentu za urlop jest
możliwa tylko wówczas, gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego niepełnosprawny pracownik nabywa po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia go do jednego w wymienionych wcześniej stopni niepełnosprawności. Pojęcie przepracowanie odnosi się do ogólnego stażu pracy niepełnosprawnego pracownika, nie zaś do stażu pracy u konkretnego pracodawcy. Warto podkreślić, że urlop dodatkowy nie przysługuje temu pracownikowi, który jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (np. nauczyciele) lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (chyba że jego wymiar jest niższy niż 10 dni).

Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego zwiększa wymiar urlopu wypoczynkowego, określonego w art. 154 k.p. (20 lub 26 dni). Oznacza to, że pracownikowi niepełnosprawnemu, który nabył prawo do dodatkowego urlopu, będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy odpowiednio w wymiarze: 30 dni (20 dni urlopu + 10 dni urlopu dodatkowego) bądź 36 dni (26 dni urlopu + 10 dni urlopu dodatkowego). Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Obliczając wymiar urlopu, trzeba jednak pamiętać, że czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać siedem godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Zasada ta nie dotyczy jedynie osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz niepełnosprawnych, które na ośmiogodzinny czas pracy posiadają zgodę lekarza.

Co do zasady zatem, dobowy wymiar czasu pracy niepełnosprawnego pracownika zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest niższy niż w przypadku pełnosprawnych pracowników i wynosi nie osiem, lecz siedem godzin. W przypadku zatem osoby niepełnosprawnej zaliczonej do jednego ze wskazanych stopni 2 niepełnosprawności jeden dzień urlopu będzie odpowiadać siedmiu godzinom pracy. Wobec tego pracownik ten nabędzie w ciągu roku prawo do: 210 godzin urlopu (140 godzin urlopu wypoczynkowego i 70 godzin urlopu dodatkowego) lub 252 godzin urlopu (182 godziny urlopu wypoczynkowego i 70 godzin urlopu dodatkowego).

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo również do szczególnego, płatnego zwolnienia z pracy w wymiarze 21 dni roboczych w danym roku w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Łączny wymiar urlopu dodatkowego oraz zwolnienia z pracy przeznaczonego na udział w rehabilitacji nie może jednak przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. Oznacza to, że pracownik niepełnosprawny nie będzie mógł skorzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w sytuacji, gdy wykorzystał on już 21 dni zwolnienia na udział w turnusie rehabilitacyjnym.

Więcej w Gazecie Prawnej.