Terminy zaskarżenia roztrzygnięć podatkowych

Rzeczpospolita , autor: Michał Ciecierski , oprac.: GR

lip 10, 2008
 
W JAKICH TERMINACH ZASKARŻAĆ DO SĄDU ROZSTRZYGNIĘCIA PODATKOWE
Rzeczpospolita / 10.07.2008 / Michał Ciecierski

Aby skutecznie zaskarżyć decyzję podatkową, trzeba nie tylko przekonująco sformułować skargę i użyć mocnych argumentów. Musimy też dotrzymać terminu na jej wniesienie.

Jego przekroczenie ma bowiem opłakane skutki. Sąd skargę oddala. Oznacza to, że nie jest ona rozpatrywana merytorycznie.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej ppsa) mówi, że do sądu administracyjnego można zaskarżyć rozstrzygnięcie wydane po wyczerpaniu dostępnych w trybie administracyjnym (czyli zwykłych) środków zaskarżenia.

Stąd od decyzji i postanowień kończących sprawę, wydanych przez organ pierwszej instancji, przed wniesieniem skargi do sądu konieczne jest, odpowiednio, wniesienie odwołania i zażalenia. Jeżeli nie przewidziano środka zaskarżenia i jest to rozstrzygnięcie sprawy co do istoty, (przed wniesieniem skargi należy wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa.

Nie wszystkie jednak postanowienia podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Dotyczy to głównie rozstrzygnięć wydawanych w toku postępowania podatkowego, min. o przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, o zapoznaniu z materiałem dowodowym, czy podwyższeniu zobowiązania podatkowego.

Do postępowania przed sądami administracyjnymi zastosowanie mają przepisy o terminach z kodeksu cywilnego. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Natomiast gdy początkiem terminu jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Skargę do sądu administracyjnego wnosimy za pośrednictwem organu, który wydał rozstrzygnięcie. Termin na jej wniesienie wynosi 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia podatkowego skarżącemu. Organ, którego rozstrzygnięcie skarżymy, ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi przekazać ją sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią. W tym terminie a potem aż do dnia rozpoczęcia rozprawy organ może sprawę załatwić samodzielnie, wydając rozstrzygniecie zgodnie z całością żądań strony zawartych w skardze.

Termin na wniesienie skargi będzie zachowany, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia skargi strona osobiście złoży pismo bezpośrednio w organie albo gdy skarga zostanie oddana w polskim urzędzie pocztowym. Pamiętajmy, że oddanie jej u innego operatora (np. w firmie kurierskiej) powoduje, że termin zostanie zachowany jedynie, gdy przed upływem 30-dniowego terminu skarga trafi do organu.

Jeżeli zatem skarżący omyłkowo przekaże skargę bezpośrednio do sądu administracyjnego, ten będzie musiał przekazać ją właściwemu organowi. Gdy będzie zachowany 30-dniowy termin na wniesienie skargi, liczony od dnia doręczenia rozstrzygnięcia podatkowego stronie, to wniesienie skargi będzie skuteczne. Jeśli jednak sąd nie zdąży w tym terminie skargi przekazać (bo zostanie za mało czasu), to ją odrzuci. Podobnie będzie, gdy skarżący omyłkowo prześle skargę organowi pierwszej instancji

W przypadku skargi na bezczynność organu podatkowego, w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie, konieczne jest wniesienie ponaglenia do wyższej instancji. Jeżeli w zwłoce pozostaje dyrektor izby skarbowej lub celnej, ponaglenie wnosimy do ministra finansów.

Gdy organ wyższego rzędu uzna, że ponaglenie jest nieuzasadnione, musi wydać postanowienie. Trzeba zaskarżyć je, tak jak każde inne rozstrzygnięcie, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia.

Przekroczenie terminu na wniesienie skargi nie musi oznaczać, że będzie ona przez sąd administracyjny odrzucona W ppsa przewidziano możliwość przywrócenia terminu dokonania czynności przed sądem administracyjnym w tym także wniesienia skargi. Warunkiem jest jednak brak winy strony w przekroczeniu oraz wniesienie wniosku o przywrócenie terminu wraz z doigraniem uchybionej czynności

Wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny jego przekroczenia. Wnosimy go za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność została zaskarżona Sąd przywraca termin lub odmawia jego przywrócenia w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Najistotniejszym elementem warunkującym przywrócenie terminu jest brak winy skarżącego. Stąd przyczyna uchybienia musi mieć charakter obiektywny.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 lipca 2008 r.