Wycofanie pozwu – odpowiedź Info Bazy

Info Baza , autor: Biuro Zarządu Info Baza , oprac.: GR

lip 11, 2008


ODPOWIEDŹ FIRMY INFO BAZA NA KOMUNIKAT OPUBLIKOWANY NA STRONIE WWW.ZPCHR.INFO

Szanowni Państwo!

W dniu 9.07.2008r. na stronie internetowej Pana Kuncelmana prowadzącego działalność pod nazwą Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zamieszczona została przez niego „sensacyjna” wiadomość o umorzeniu przez Sąd Okręgowy w Krośnie postępowania sądowego z powództwa spółki „Info Baza” sp. z o.o. przeciwko Panu Kuncelmanowi o zakazanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz nakazanie zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji. Pan Kuncelman informując o treści orzeczenia sądu o umorzeniu postępowania i zasądzeniu na jego rzecz tytułem zwrotu kosztów procesu kwoty 2.417,00 zł (!!!). triumfalnie obwieszcza, iż cyt”…doczekaliśmy się finału pierwszej ze spraw sądowych, jakimi zostaliśmy zarzuceni przez spółkę „Info Baza” we Wrześni…”.

W istocie , postępowanie z powództwa naszej spółki przeciwko temu Panu zostało umorzone postanowieniem Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 23.06.2008r. Jednak umorzenie postępowania, co przemilcza Pan Kuncelman, nastąpiło wskutek cofnięcia pozwu przez spółkę „Info-Baza” a zatem przed merytorycznym rozpoznaniem sporu przez sąd. Czynność ta odbyła się bez wiedzy i uczestnictwa Pana Kuncelmana i stanowiła przemyślaną i suwerenną decyzję zarządu spółki „Info Baza” O fakcie cofnięcia pozwu w tej sprawie informowaliśmy zresztą Państwa na naszej stronie internetowej w maju 2008 r. obszernie uzasadniając nasze stanowisko co do podjętej w tej sprawie decyzji. Podejmując ją uznaliśmy, iż czas który zmarnowalibyśmy na toczenie sporu z Panem Kuncelmanem, jak się zresztą szybko okazało w nieistotnej już dla nas zupełnie sprawie, postanowiliśmy przeznaczyć na rozwijanie naszej firmy i tworzenie nowych rozwiązań mających ułatwić prowadzenie przez Państwa własnych firm.

Głęboko ubolewamy, iż w ramach prowadzonej przez Pana Kuncelmana działalności gospodarczej, jedynymi widocznymi efektami jego działalności są permanentne zapowiedzi wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie rozliczeń wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz publikowanie na stronach internetowych szczegółów spraw sądowych z jego udziałem.

Wbrew megalomańskim informacjom Pana Kuncelmana, spółka nasza nie „zarzuciła” go sprawami sądowymi. Oprócz opisanej przez Pana Kuncelmana sprawy umorzonej przez Sąd Okręgowy w Krośnie w związku z cofnięciem przez naszą spółkę pozwu, toczy się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenie prywatnego o czyny znieważenia i pomówienia. Uważamy bowiem, iż nie można pobłażać osobom, które próbując nieudolnie osiągnąć pozycję na rynku czynią to z naruszaniem obowiązujących norm prawnych i społecznych, znieważając słowami wulgarnymi członków organów firm konkurencyjnych i pomawiając ich o niewłaściwe postępowanie.

Cieszymy się wraz z Panem Kuncelmanem, iż Sąd przyznał mu kwotę 2.417,00 zł. Wpłacimy ją niezwłocznie, mając świadomość, iż stanowi ona istotną pozycję w budżecie firmy Pana Kuncelmana i mając nadzieję, iż tak uzyskane pieniądze nie stanowią dla niego jedynego źródła dochodu.

Z poważaniem
Biuro Zarządu „Info Baza”

Do wiadomości:

Pan Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pan Wojciech Skiba – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pan Włodzimierz Sobczak – Prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej

Pan Jan Zając – Prezes Zarządu Krajowego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Pan Jerzy Szrter – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Niewidomych i Spółdzielni Inwalidów