Obradowała sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny

www.popon.pl , autor: POPON , oprac.: GR

lip 13, 2008

Informacja przygotowana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 lipca 2008 r.

OBRADOWAŁA SEJMOWA KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
POPON / 10.07.2008


Wczoraj (9 lipca br.) odbyło się spotkanie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na posiedzeniu przyjęto m.in. dezyderat w sprawie działań państwa, wspierających integrację osób niepełnosprawnych.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny omówiła sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce oraz możliwe kierunki działań, wspierające integrację tych osób. Zwrócono uwagę, iż w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bardzo ważną rolę powinien odgrywać sektor publiczny, zwłaszcza instytucje takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu konieczna jest zmiana przepisów, ułatwiająca zatrudnienie w sytuacji, gdy pracodawca nie wypełnia ustawowego wskaźnika 6 proc. zatrudnienia.

Według komisji konieczna jest także zmiana niektórych zasad finansowania instytucji sektora publicznego – kary za nieosiągnięcie ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie mogą być elementem planu finansowego tych instytucji, a system finansowania wynagrodzeń powinien dodatkowo motywować do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracodawców zainteresuje fakt, iż jednym z postulatów, jakie komisja skierowała do prezesa rady ministrów jest propozycja, by w systemie podatkowym oraz systemie finansowania PFRON znaleźć elementy, zachęcające pracodawców do finansowania procesu podnoszenia kwalifikacji przez zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

Jednym z pomysłów, wspierających integracją jest stworzenie systemu trenerów i opiekunów, zapewniających indywidualne wsparcie osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. Działalność ta powinna być finansowana ze środków publicznych, choć możliwa jest również sytuacja, w której usługi takie są realizowane na zasadzie wolontariatu. Posłowie chcą, by programy niektórych studiów wyższych (np. socjologia i pedagogika) pilnie poddać korektom, tak aby w większym stopniu uwzględniały specyfikę potrzeb osób niepełnosprawnych, a także uruchomić takie specjalizacje, które będą przygotowywały do roli trenera czy opiekuna osób niepełnosprawnych. Zmianie miałby ulec także system orzecznictwa o niezdolności do pracy realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Byłby on bardziej skoordynowany z systemem medycyny pracy – tak, aby osoby uznane za niezdolne do pracy na określonym stanowisku pracy miały odpowiednie zabezpieczenie finansowe w okresie niezbędnym do przekwalifikowania się.

Na posiedzeniu przyjęto również dezyderat w sprawie systemu zaopatrzenia pacjentów oraz osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze, który był omawiany na posiedzeniu komisji z 22 kwietnia br. Dokonano oceny obecnego systemu zaopatrzenia zarówno w odniesieniu do osób niepełnosprawnych jak i innych osób chorych, dla których tego typu zaopatrzenie jest potrzebne tymczasowo. Komisja uznała, że nakłady NFZ na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze w stosunku do nakładów na finansowanie leków są bardzo niskie i znacząco odbiegają od proporcji występujących w większości krajów europejskich. Posłowie zwrócili uwagę, że system wsparcia realizowany przez PFRON zawiera w sobie rozwiązania zmniejszające skłonność beneficjentów do aktywności życiowej i zawodowej, a także utrwala życiową pasywność.

Komisja zwróciła się do premiera o pilne podjęcie prac nad wdrożeniem kompleksowego systemu zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, a także określenie zakresu i zasad współfinansowania tego zaopatrzenia przez PFRON i inne resorty. Ponadto rząd ma poszukiwać nowatorskich rozwiązań, zwiększających efektywność systemu np. wypożyczalnie sprzętu ortopedycznego na poziomie powiatu, znaczące podwyższenie progu dochodowego, uprawniającego do wsparcia ze strony PFRON.