ZUS – nowe formularze i nowe kody

Rzeczpospolita , autor: Anna Werner , oprac.: GR

lip 14, 2008


ROZLICZAJ SIĘ W ZUS NA NOWYCH FORMULARZACH I STOSUJ NOWE KODY
Rzeczpospolita / 11.07.2008 / Anna Werner

Płatnicy składek muszą posługiwać się nowymi kodami i wzorami przy zgłaszaniu zatrudnionych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Określa je rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (DzU nr U2, poz. 717). Weszło ono w życie 1 lipca br.

Zmiany dotyczą głównie aktualizacji kodów w dokumentach ubezpieczeniowych. Ich wykaz stanowił wcześniej załącznik nr 20, a obecnie nr 17 do tego rozporządzenia.

Dodano nowe kody tytułów ubezpieczenia:

01 13, O2 13 – dotyczące odpowiednio pracownika i osoby wykonującej pracę nakładczą, za których płatnik skorzystał z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne z budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

05 13 – dotyczy osoby niepełnosprawnej, która pierwszy raz podjęła pozarolniczą działalność gospodarczą i skorzystała z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozszerzono także opisy kodów:

24 10 – dodając obok osoby objętej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym także wolontariusza, niepodlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, za którego składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie finansuje korzystający, o którym mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11 53 – poprzez dodanie obok żołnierza lub funkcjonariusza, za którego istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku ze zwolnieniem ze służby także wtedy, gdy związane jest to z utratą prawa do emerytury bądź renty.

W części XII kod świadczenia/przerwy zmieniono opisy kodów przerwy w opłacaniu składek, czyli 121 i 122.

W porównaniu z poprzednim załącznikiem zawierającym wykaz kodów wykreślono kody:
155, 211, 333, 334, 337 i 338.

Ponadto płatnik od 1 stycznia 2008 r. nie ma już prawa występować z wnioskiem o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne. Dlatego wykreślono część XVII kod wniosku o dofinansowanie składek za niepełnosprawnych

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 lipca 2008 r.