Kiedy poszkodowany w wypadku przy pracy nie otrzyma zasiłku

Rzeczpospolita , autor: Aneta Maj , oprac.: GR

lip 22, 2008


KIEDY POSZKODOWANY W WYPADKU PRZY PRACY NIE OTRZYMA ZASIŁKU

Rzeczpospolita /  22.07.2008 / Aneta Maj

Pracownik, przedsiębiorca czy zleceniobiorca, który ze swej wyłącznej winy spowodował wypadek przy pracy, nie otrzyma świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Prawa do tych świadczeń nie nabędzie także poszkodowany, który w czasie wypadku był nietrzeźwy i przyczynił się do jego spowodowania.

Osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu mogą w razie wypadku przy pracy otrzymać świadczenia na korzystniejszych zasadach i w wyższej wysokości niż w przypadku choroby niebędącej skutkiem takiego wypadku. Warto jednak zapamiętać, że w pewnych okolicznościach, które wymieniamy niżej, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują, mimo zakwalifikowania nieszczęśliwego zdarzenia, jakiemu uległ ubezpieczony, jako wypadku przy pracy.

Ubezpieczony nie otrzyma świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Ubezpieczony, który uległ wypadkowi, nie otrzyma tych świadczeń, gdy zachodzi podejrzenie, że był nietrzeźwy albo pod wpływem środków odurzających i odmówił poddania się badaniu.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące oraz duchowni będący płatnikami składek na własne ubezpieczenie nie otrzymają zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego w razie wystąpienia w dniu wypadku przy pracy zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł. Świadczenia nie przysługują do czasu spłaty całości zadłużenia.

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, za które ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów. Dotyczy to zatem tych pracowników, którzy na mocy przepisów szczególnych zachowują prawo do wynagrodzenia za okresy niezdolności do pracy, a także:

– osób pobierających stypendium w okresie odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy,

– osób pobierających stypendia sportowe,

– słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pobierających stypendia,

– posłów i senatorów pobierających uposażenie,

którzy zachowują prawo do otrzymywanych świadczeń także w okresie nieobecności w pracy spowodowanej chorobą.

W przypadku wymienionych ubezpieczonych zasiłek chorobowy lub świadczenie
rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego może zatem przysługiwać jedynie
za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Jeżeli osoba podlega jednocześnie ubezpieczeniu wypadkowemu i chorobowemu, jej niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy i spełnia ona warunki do uzyskania świadczeń z tytułu podlegania tym ubezpieczeniom, wówczas przysługują jej świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Gdy jednak świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego z wymienionych wyżej przyczyn nie przysługują, nabywa ona prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 lipca 2008 r.