Zadania asystenta…

Tygodnik Nadwiślański , autor: Katarzyna Kondziołka , oprac.: GR

mar 9, 2007

Zadaniem asystenta jest pomaganie osobie niepełnosprawnej w komunikowaniu się z otoczeniem oraz wykonywanie czynności trudnych lub niemożliwych do samodzielnego wykonania przez niepełnosprawnego pracownika na stanowisku pracy. Konieczność korzystania przez osobę niepełnosprawną z pomocy asystenta musi zostać udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad tym pracownikiem. Liczba godzin przeznaczonych na pomoc niepełnosprawnemu pracownikowi przez asystenta nie może przekroczyć 20 % całkowitego miesięcznego czasu pracy osoby niepełnosprawnej.

Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenie asystenta, pracodawca składa wniosek wraz z kompletem dokumentów do starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej] Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Następnie, po przeprowadzeniu negocjacji, starosta zawiera z pracodawcą umowę, w której określone zostają warunki i wysokość zwrotu kosztów. Po podpisaniu umowy pracodawca może zatrudnić osobę niepełnosprawną oraz jej asystenta, a następnie wystąpić o uruchomienie środków finansowych.

Uruchomienie środków następuje po przedłożeniu staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) kompletu wymaganych dokumentów.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy pracodawcom w formie zwrotu kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 15 września 2004 roku w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. nr 215, poz. 2185 i 2186).

Wszystkich zainteresowanych informacjami na temat systemu wsparcia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne zapraszam do Biura Projektu mieszczącego się w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście. Biuro czynne jest w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 17.00. Informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem telefonu (0-15) 83-64-627 oraz na stronie internetowej: www.zawichost.pl