Kiedy dochodzi do wygaśnięcia umowy o pracę?

Gazeta Prawna , autor: Bartłomiej Raczkowski , oprac.: GR

sie 7, 2008

KIEDY DOCHODZI DO WYGAŚNIĘCIA UMOWY O PRACĘ
Gazeta Prawna / 07.08.2008 / Bartłomiej Raczkowski

Umowa o pracę wygasa m.in. wskutek śmierci pracownika, śmierci pracodawcy, chyba że pracownik został przejęty przez nowego pracodawcę w trybie art. 23 kodeksu pracy oraz z upływem trzech miesięcy nieobecności pracownika z powody tymczasowego aresztowania.

Inne przypadki, w których stosunek pracy wygasa, wskazane są w ustawach szczególnych (np. ustawie o szkolnictwie wyższym, Karcie Nauczyciela, prawie o ustroju sądów powszechnych) i dotyczą poszczególnych grup zawodowych.

W katalogu przyczyn, które powodują wygaśnięcie stosunku pracy, nie ma już porzucenia pracy przez pracownika. Jeżeli więc pracownik samowolnie uchyla się od pracy i nie usprawiedliwia swojej nieobecności, stosunek pracy trwa aż do momentu, w którym albo upłynie okres, na który umowa o pracę została zawarta, albo jedna ze stron złoży oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę.

Więcej w Gazecie Prawnej z 7 sierpnia 2008 r.