Tylko odszkodowanie od zasądzonej kwoty jest wolne od podatku…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

mar 9, 2007

Tylko odszkodowanie od zasądzonej kwoty jest wolne od podatku.

Zasądzone przez sąd odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę jest wolne od podatku dochodowego, ale odsetki już nie. Tak uważa dyrektor Izby Skarbowej w warszawie.

Jego decyzja z 13 lutego 2007 r. (sygn. i463/DRa-I/4i8/i/07/EG) uchyla postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomiu, który stanowisko podatnika zaprezentowane we wniosku o interpretację prawa podatkowego uznał za prawidłowe, lecz oparte na błędnej podstawie prawnej.

Chodziło o ustalenie, czy do zasądzonego na mocy art. 47 kodeksu pracy odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę wraz z odsetkami ma zastosowanie art. 21 ust 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym trzeba wykazać otrzymaną kwotę w zeznaniu rocznym. Zdaniem podatnika odszkodowanie jest wolne od PIT. Stanowisko to podzielił naczelnik US w Radomiu, tyle tylko że – jak podkreślił w uzasadnieniu postanowienia – podstawą prawną do zwolnienia od opodatkowania jest art. 21 ust. 1 pkt 3. Natomiast zasądzone odsetki korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy, tj. jako odsetki za nieterminową wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o PIT.

Innego zdania był natomiast dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Potwierdził, że stanowisko podatnika w kwestii opodatkowania odszkodowania jest prawidłowe, choć zostało oparte na błędnej podstawie prawnej. Nieprawidłowe jest natomiast stanowisko odnośnie do odsetek, ponieważ zasądzone odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę jest wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 jako odszkodowanie przyznane zgodnie z kodeksem pracy. Zwolnione od podatku nie są natomiast odsetki od zasądzonej kwoty na mocy art. 21 ust 1 pkt 95 ustawy o PIT. Powołany przepis zwalania od podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (tj. ze stosunku pracy czy z emerytury lub renty). Wypłacone podatnikowi odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowania nie stanowią odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i świadczeń ze stosunku pracy, są natomiast źródłem przychodu określonym w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.

Więcej Rzeczpospolita.