Wzorcowa dokumentacja kadrowa pracownika niepełnosprawnego

Info Baza , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

sie 18, 2008

WZORCOWA DOKUMENTACJA KADROWA PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Wzorcowa dokumentacja kadrowa niepełnosprawnego pracownika może obejmować, uwzględniając specyfikę zakładu pracy i stanowiska następujące dokumenty:

– orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzone za zgodność z oryginałem;

– kwestionariusz osobowy;

– dokument poświadczający zdolność do pracy na danym stanowisku;

– prośbę o wyrażenie zgody na pracę w przedłużonym czasie pracy, nadgodzinach i godzinach nocnych;

– dokument o odbytym szkoleniu BHP;

– oświadczenie pracownika o odpowiedzialności służbowej i materialnej oraz
o zapoznaniu się z Regulaminami obowiązującymi w firmie;

– oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

– oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów – w przypadku zatrudnienia poza miejscem zamieszkania;

– prośbę pracownika o przekazywanie wynagrodzenia na konto osobiste z podaniem banku i pełnego numeru konta lub pocztą na podany adres;

– oświadczenie pracownika, o pobieraniu lub nie pobieraniu renty/emerytury;

– oświadczenie o zarejestrowaniu lub nie w rejestrze osób bezrobotnych;

– oświadczenie pracownika o korzystaniu lub nie korzystaniu z uprawnień art. 188 k.p. tj. o korzystaniu z 2 dni wolnych od pracy z racji sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia (z prawa tego może korzystać tylko jedno z rodziców);

– oświadczenie pracownika wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie zatrudniającego zakładu pracy, a także w bazie danych ZUS;

– oświadczenie pracownika wyrażającego zgodę na zamieszczanie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych PFRON;

– oświadczenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy dla celów naliczenia składki na Fundusz Pracy;

– oświadczenie pracownika potwierdzające dodatkowe zatrudnienie (lub brak dodatkowego zatrudnienia);

– oświadczenie o ustalonym lub nie prawie do emerytury;

kopia dowodu osobistego i decyzji o wydaniu numeru NIP.

Artykuł jest fragmentem materiałów szkoleniowych (opracowanych przez konsultankę Info Bazy – Marzenę Ignasiak), które otrzymują uczestnicy szkolenia:

„Problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz rehabilitacji zawodowej w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Liczenie płac, rozliczenia z ZUS oraz pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowań i refundacji z PFRON.”
zobacz więcej >>

Na szkoleniu zostaną przedstawione wzory dokumentów oraz omówione ich najważniejsze elementy, a także zasady ich stosowania.