Powiadom ZUS o dochodach…

Tygodnik Nadwiślański , autor: Mr , oprac.: GR

mar 9, 2007

Do końca lutego emeryci oraz renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach za 2006 rok. Zaświadczenie z zakładu pracy należy dostarczyć do oddziału ZUS wypłacającego świadczenie.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoby, których dodatkowy przychód mieści się w przedziale między 70%, a 130% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale kalendarzowym, dostaną swoje świadczenie w zmniejszonej wysokości. Zmniejszenie obejmuje kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia. Przychód większy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (38503,40 zł) powoduje zawieszenie emerytury lub renty, a jeśli przychód nie przekroczy 70% (20732,70 zł), to nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.

Na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia wpływa każdy przychód, m.in. z tytułu stosunku pracy, pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzenia działalności gospodarczej. Bez względu na wysokość przychodu nie podlegają zawieszeniu i zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury i ukończyły 60 łat – w przypadku kobiet i 65 lat – w przypadku mężczyzn, oraz osób pobierających z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Więcej Tygodnik Nadwiślański.