Które ekwiwalenty są ozusowane?

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

sie 23, 2008


TYLKO NIEKTÓRE EKWIWALENTY SĄ ZWOLNIONE ZE SKŁADEK
Rzeczpospolita / 23.08.2008 / Michał Jakubowski

Jesteśmy zobowiązani do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne również od wypłacanych lub stawianych do dyspozycji podwładnych ekwiwalentów pieniężnych. Na niektóre przysługuje nam jednak zusowska ulga. Jeśli więc przekazujemy załodze takie należności, najpierw musimy sprawdzić, czy podlegają one składkom, czy nie.

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne są wyłączone nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikom nie częściej niż co pięć lat. Składek nie opłacamy również od ekwiwalentów, które postanowiliśmy wypłacić personelowi w zamian za likwidację takich nagród.

Z podstawy wymiaru składek są też wykluczone ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra. Zwolnienie obejmuje również ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, jeśli – mimo ciążącego na nas obowiązku – nie mamy możliwości ich wydania w naturze. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje profilaktyczne. Wypłacony dobrowolnie jest ozusowany, ale nie uwalnia nas to z konieczności dostarczenia posiłków i napojów. Mogą oni natomiast żądać od nas zwrotu poniesionych na nie wydatków, jeśli wbrew obowiązkowi ich nie udostępnimy. Wartość posiłków i napojów, jako świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o bhp, jest wyłączona z podstawy wymiaru składek

Zgodnie z art. 237 § 1 i 3 kodeksu pracy jesteśmy zobowiązani dać zatrudnionemu nieodpłatne środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników. Na podstawie tego przepisu nie potrącamy składek od przychodu uzyskanego przez pracownika w związku ze zwróconymi mu kosztami zakupu okularów, jeżeli wyniki badań okulistycznych wykazują taką potrzebę. W świetle bowiem § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973) musimy zapewnić podwładnym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Ekwiwalent za urlop stanowi z kolei podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 sierpnia 2008 r.


Więcej na temat liczenia różnych składników wynagrodzeń oraz rozliczeń z ZUS na szkoleniu, które odbędzie się 2 września w Poznaniu, 18 września we Wrocławiu oraz 19 września w Łodzi.
zobacz więcej >>